ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Tüzük


ÖZ PETROL – İŞ SENDİKASI

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası

ANA TÜZÜĞÜ

 

Madde 1 – SENDİKANIN ADI:

 

Öz Petrol – İş Sendikası.

 

Madde 2 – SENDİKANIN MERKEZİ:

 

Sendikanın Merkezi İstanbul’dur. Sendikanın şehir içinde nakline yönetim kurulu, şehir dışına nakline ise genel kurul yetkilidir.

 

Madde 3 – SENDİKANIN İŞ KOLU:

 

Sendikamız 4 nolu iş kolunda kurulmuştur. Sendikamız; iş kolları yönetmenliğinin 4 nolu iş koluna giren her yerde çalışan işçileri kapsar ve iş koluna giren her yerde faaliyet gösterir. Üyeler bu işte ve bu esas işe yardımcı olarak yürütülen işlerde çalışan işçilerdir.

 

Madde 4 – SENDİKANIN FAALİYETLERİ:

 

Sendikamız 6356 sayılı yasanın 4 ncü maddesinde ve Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen 4 nolu petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kollarında faaliyet gösterir.

 

6356 sayılı sendikalar yasasına dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  çıkartılan ve yürütülen sendikalar ve iş kolları yönetmenliğinde belirtilen petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş koluna giren, işin niteliği ve yürütümü bakımından iş yerine bağlı bulunan dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, muayene, bakım ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair iş yerlerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

Madde 5 – SENDİKANIN AMACI:

 

Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, Atatürk ilkelerine bağlı ve saygılı ve anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı laik ve sosyal hukuk devleti içinde sosyal ve iktisadi haklardan ve Cumhuriyetin tartışılmaz ilkelerinden kuvvet alarak aşağıdaki genel amaçları gerçekleştirir.

 

Yukarıda açıklanan ve metinler halinde belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla iş kolu içerisinde sendikayı geliştirmeye ve yükseltmeye gayret gösterir.

 

Madde 6 – SENDİKANIN YETKİLERİ VE FAALİYETLERİ:

 

Sendika tüzel kişilik olarak genel hükümlere göre sahip olduğu hak ve yetkilerden başka

 

Toplu iş sözleşmesi akdetmek.

 

Toplu iş uyuşmazlığı çıkartmak

 

Toplu iş uyuşmazlıklarından doğan ihtilafları arabulucuya, yüksek hakem kuruluna, iş mahkemelerine ve diğer bütün yargı organlarına aktarmak ve düzeltilmesi için talepte bulunmak.

 

Grev kararı almak, uygulamak ve grevi idare etmek

Herhangi bir konfederasyona üye olmak ve üye olduğu kuruluşa delege göndermek.

 

Sendikalar kanunun 27 nci maddesi gereği iş yeri temsilcilerini atamak ve görevden almak.

 

Faaliyette bulunduğu iş kolu ve iş yerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında teşkilatlandırmak. Seminerler, kurslar ve toplantılar düzenlemek.

 

Üyelerimizin mesleki bilgilerini arttırmak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesini sağlamak. Yerel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, konferanslar tertiplemek. Sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basın işleri için gerekli tesisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi geçirmeleri için imkanlar sağlamak.

 

Bağışta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevduatın %10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek. Yine bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına ve nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle bu sandıklara yardımcı olmak. Genel kurulun vermiş olduğu yetkiler dahilinde mülk edinmek, almak, satmak ve ipotek etmek.

 

Türkiye’de lüzum görüldüğü il ve ilçelerde şubeler açmak, bölge başkanlıkları ve bölge temsilcilikleri açmak.

 

Nakit mevduatın %40’ından fazla olmamak kadıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak.

 

BÖLÜM – 2

 

SENDİKAYA ÜYE OLMAK VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde 7 – SENDİKAYA ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI:

 

6356 sayılı sendikalar yasasına göre işçi sayılanlardan 4 nolu iş koluna bağlı iş yerlerinde çalışan ve 15 yaşını doldurmuş olan işçiler, sendikaya üye olma hakkına sahiptirler.

 

Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içerisinde reddedilmediği taktirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

 

Madde 8 – ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

 

Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. İstifa sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.  Bir ay sonuna kadar işçi üyelik aidatını ödemek zorundadır.

 

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendikanın ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

Bir ay aidat ödemeyen üyenin üyeliğinin son bulması genel yönetim kurulu tarafından genel kurula teklif edilir.

Sendikanın amaç, ilke ve prensiplerine aykırı hareket edenler, sendikanın faaliyetleri aleyhinde davranış ve eylemde bulunanlar ile başka bir sendika lehine işbirliği yapıp çalışanların üyeliği disiplin kurulu kararıyla ve kesin ihraç talebiyle genel kurula sunulur.

Madde 9 – ULUSLAR ARASI İŞÇİ KURULUŞLARINA ÜYE OLMAK:

 

Sendika tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilir.

 

Üye olunan uluslar arası kuruluşun tüzüğü birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya uluslar arası kuruluşun bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı taktirde İçişleri Bakanlığı üyeliğin iptali için sendika merkezinin bulunduğu iş mahkemesine dava açar.

 

Madde 10 – ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI:

Sendikanın ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez. Sendikanın üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez.Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

BÖLÜM – 3

 

SENDİKANIN ORGANLARI

 

Madde 11 – ZORUNLU ORGANLAR:

 

 

a.Sendika Genel Kurulu

b.Genel Yönetim Kurulu

c.Genel Denetim Kurulu

d.Genel Disiplin Kurulu

e.Şube Genel Kurulu

f.Şube Yönetim Kurulu

g.Şube Denetim Kurulu

h.Şube Disiplin Kurulu

 

Madde 12 – İSTİŞARE ORGANLARI:

 

Şube Başkanlıkları

Bölge Başkanlıkları

Bölge Temsilciliği

Başkanlar Kurulu

Temsilciler Kurulu

 

Madde 13 – SENDİKA GENEL KURULU:

 

Sendika genel kurulu üye ve delege usulü ile yapılır. Sendikaların en yüksek ve en yetkili organıdır.

 

a.Sendika olağan genel kurulu dört yılda bir toplanır. Toplantı sendikanın genel merkezinin olduğu yerde genel yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

 

b.Genel yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, gün ve saati en az 15 gün önceden yönetim kurulunun belirleyeceği uygun vasıtalarla ilan edilir.

 

c.Seçim yapacak sendika; genel kurul toplantısını en az 15 gün önceden genel kurula katılacak üye ve delegelere bir yazıyla bildirmek zorundadır.

 

d.Genel kurul yapacak sendika; genel kurulla ilgili evrakları ve ilgili yazışmaları ilgili mercilere ve bağlı bulunduğu seçim kuruluna ve seçim kurulu hakimine vermek zorundadır.

 

e.Seçim kurulu ilgili kayıt ve belgeleri inceledikten sonra onaylar. Sonra toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasına asılmak suretiyle 3 gün ilan edilir. İlan süresince herhangi bir itiraz olmaz ise hakim listeyi karara bağlar ve liste kesinleşmiş olur.

 

f.Genel kurula katılacak üye ve delegelere 15 gün önceden genel denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait tahmini bütçe teklifi tüm üye ve delegelere gönderilir. Genel kurul toplantısı delege ve üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantı 15 gün sonraya bırakılır. Mülki amir ve seçim kuruluna yazılı olarak bildirilir. İkinci toplantıya katılan delege sayısı 1/3 den az olamaz.

 

g.Sendika genel kurulu; sendika üye sayısı 50 den az ise mevcut üyeler ile yapılır. 50 ile 1000 arasında üye var ise 50 delege ile, 1001 ile 2000 arasında üye var ise 75 delege ile, 2001 ile 3000 arasında üye var ise 100 delege ile, 3001 ile 5000 arasında üye var ise 150 delege ile, 5001 den fazla üye var ise 200 delege ile yapılır. Yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil üyeleri bu sıfatları ile genel kurula delege olarak katılırlar. Genel kurul önceden belirlenen yer, gün ve saatte açılır. Genel kurulda gündem dışı görüşme yapılamaz.

 

h.Sendika genel kurulu; sendika genel başkanı tarafından açılır. Şayet genel başkan isterse yönetim kurulundan görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından yoklama yapılarak genel kurul açılır.

 

i. Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye ve delegenin tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Madde 14 – GENEL KURUL DİVANI:

 

a.Sendikanın yapılacak olan genel kurulunu sevk ve idare etmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Yapılacak divan seçimi; genel kurulu açan sendika başkanı veya yönetim kurulu üyesi tarafından oylanır. Genel kurul divanı ve komisyon seçimleri hariç bütün seçimler serbest, eşit, gizli oyla açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır.

b.Genel kurula sunulan ve kabul edilen faaliyet ve mali konularla ilgili raporlar, tahmini bütçe ve komisyon raporları; genel kurul tutanaklarına geçer. Divan heyetince imzalandıktan sonra yönetim kuruluna teslim edilir, sendikaca tutanaklar genel kurul dosyasında saklanır ve ihtiyaç kadar il dernekler müdürlüğüne de teslim edilir.

c.Genel kurulun bütün görüşme ve kararları daha önceden noterden tasdik ettirilmiş olan genel kurul karar defterine yazılır ve divana imza ettirdikten sonra saklanır. Genel kuruldan söz isteyen delegelere veya üyelere sırası ile söz verilir. Divanı idare eden başkan sayıyı ve zamanı sınırlayabilir.

 

Madde 15 – GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ:

 

Genel kurul divan heyeti teşekkül ettikten sonra çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar iki şekilde yapılır:

 

Genel kurul halinde

Komisyonlar halinde

 

a.Genel kurul delegelere veya üyelere 15 gün önceden gönderilen döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçe tekliflerini müzakere eder. Lüzum gördüğü hallerde komisyonlar teşekkül ettirir.

b.Genel kurul divanı gündem maddelerini tek tek okuyarak müzakere ile devam ettirir. Gerekirse komisyonlar seçer. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

c.Genel Kurulun karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Madde 16 – SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

 

Genel yönetim kurulunun ve genel denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve genel kurul delegelerinin (üyelerin) 1/5 inin noterden yazılı ve gerekçeli isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.

 

a.Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem değişikliği yapılamaz. Genel kurula katılan delege (üye) gündem dışı tekliflerde bulunamaz.

b.Genel denetim kurulunun incelemesi neticesinde herhangi bir mali ve idari konularda suiistimal gördüğü taktirde bütün kurul üyelerinin bulunduğu toplantıda alınan kararı yönetim kuruluna bildirir ve alınan karar gereği yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve genel kurula gider. Denetim kurulu tam üye sayısı ile toplanamaz ise ikinci toplantıda ekseriyet oyu ile olağanüstü genel kurul kararı alır ve yönetime bildirir.

c.Sendika yönetim kurulunun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından olağan üstü toplantıya çağırılır. Bu durumda 1 ay içerisinde olağan üstü genel kurul yapılması zorunludur. Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika genel yönetim kurulunca yapılır.

 

Madde 17 – GENEL KURULUN YETKİLERİ:

 

Genel kurulda gündem gereğince müzakereler yapılarak genel kurulun yetkileri belirlenir. Bu yetkiler şunlardır;

 

a.Organların seçimi.

b.Tüzük değişikliği.

c.Genel yönetim ve genel denetim kullarının raporlarının görüşülmesi.

d.Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü.

e.Genel kurulun, yönetim kuruluna vermiş olduğu yetkiye göre, yönetim kurulu 2 adet genel başkan yardımcısı atar. Atanan genel başkan yardımcılarının yönetim kurulu toplantısında oy hakları yoktur.

f.Genel yönetim, genel denetim kurulları ve genel disiplin kurulun ibrası.

g.Gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ve mevcut malların satılması hususunda genel yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h.Tüzükteki yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için genel yönetim kuruluna yetki verilmesi.

i.Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi.

j.Konfederasyonlara üye olma ve çekilme.

k.Şube açma, birleştirme, kapatma veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki verilmesi.

l.Sendikanın feshine karar vermek.

m.Üst kurul için genel kurula gidecek delegeleri seçmek.

n.Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmasına veya üyelikten çekilmesine karar vermek.

 

Madde 18 – SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANAN NİTELİKLER:

 

Sendika organlarına seçilecek yöneticilerin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları şarttır:

 

a.Türk vatandaşı olmak.

b.Medeni hakları kullanmaya ehil olmak.

c.Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemek.

d.Türkçe okur – yazar olmak.

e.Zimmet, ihtilas, irkilap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak suçlarından mahkum olmamak şartıdır.

 

Yukarıda belirtilenlerin dışında 6356 sayılı yasasının sendika yöneticiliğinde öngörülen niteliklere haiz olmak.

 

Madde 19 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI:

a.Genel yönetim kurulu 4 asil üyeden teşekkül eder. Asil üye kadarda yedek üye seçilir.

 

Genel Başkan

Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter

Üye

 

b.Genel yönetim kurulu genel kurulca kanunun aradığı vasıflara haiz olan sendika üyesi adayların arasından serbest eşit gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

c.Genel yönetim kurulu toplantı zamanı en az ayda bir defadır.

d.Genel yönetim kurulu karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

 

Madde 20 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Genel yönetim kurulu sendikanın genel kuruldan sonra en yetkili karar ve icra organıdır.

 

Sendikayı temsil görev ve yetkisi; Genel yönetim kurulu adına genel başkan temsil eder.

 

Yönetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

 

Üyeliği devam eden üyeleri adına toplu – iş sözleşmesi yapmak.

 

Toplu – iş uyuşmazlığı çıkartmak.

 

Grev kararı almak, uygulamak, grevi kaldırmak.

 

Tüzüğü uygulamak.

 

Kurulların kararını uygulamak.

 

Genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

Çalışma ve mali raporu, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

 

Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapar ve karara bağlar.

 

Gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak ve karara bağlamak.

 

Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçek olarak bilip, teknik bürolar kurmak ve onlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, şube çalışmalarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan işçilerin ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek ve bunlar için anlaşmalar yapmak ve akitler imzalamak.

 

Başkanlar kurulunu toplantıya çağırmak.

 

Şube başkanları, bölge başkanları ve bölge temsilcilerinin görevlerinden alınması için konuyu disiplin kuruluna intikal ettirir. Verilecek karar disiplin kuruluna aittir.

 

Şube olağanüstü genel kuruluna karar vermek.

 

Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak.

 

Bölge ve şubeleri denetlemek.

 

Bölge başkanlarını ve bölge temsilcilerini atamak.

 

Sendikanın muhasebe işleri ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmenlik hükümlerini yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

 

Sendika adına şubelerde yapılan harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmenlik uyarınca inceleyip karara bağlamak.

 

Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak.

 

Sendika yöneticileri, uzman, danışman ve personellerin yapacakları seyahatlere karar vermek.

 

Genel kurulca verilen kararları ve verilen görevleri yerine getirmek.

 

Sendika ana tüzüğünün 17 nci maddesinde anılan yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve verilen yetkileri kullanmak.

 

Yönetim kurulu kararıyla; yeteri kadar genel başkan yardımcısı, genel başkan danışmanı ve uzman almak.

 

Madde 21 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Sendikanın tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında genel başkan temsil eder.

 

a.Genel başkan; sendika bünyesinde katıldığı bütün toplantıların ve komisyonların başkanlığını yapar. Gerektiğinde komisyonların başkanlığını genel başkan yardımcısı, genel sekreter veya genel mali sekretere devredebilir.

b.Ana tüzük ve ona bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere uyulması hususunda direktifler verir ve uygulanmasını sağlar.

c.Toplu – iş sözleşmesinin tatbikatı ve yenisinin yapılmasını temin eder. Yapılan toplu – iş sözleşmesini sözleşmeyi yapacak kişilerle birlikte imza eder.

d.Sendikanın işlerinin yürütümü için genel yönetim kuruluna ve tüzel kişilere talimat ve yetki belgesi verir. Sendika ile ilgili açılan ve açılacak davalara sendikayı temsilen genel başkan girer, sendikayı temsil eder ve avukatlara yetki verir.

e.Sendika adına basın toplantısı yapar, basına yazılı demeçler verir. Radyo ve TV de sendikayı temsilen toplantı ve konuşmalara katılır. Genel başkan radyoya, basına ve TV’ye vermiş olduğu yazılı ve sözlü beyanatlarından kendisi sorumludur.

f.Genel başkan idari konulardaki işlemleri genel sekreter ile, mali konulardaki işlemleri genel mali sekreter ile müştereken yapar.

g.Genel başkan lüzumu halinde önceden haber vermeksizin faturaya dayalı temsili gider harcaması yapar. Ancak ilk yönetim kurulu toplantısında yapılan harcamaların fatura ve belgelerini ibraz etmek mecburiyetindedir ve yapılan harcamaları karar altına almak zorundadır. Alınmayan kararlardan genel başkan sorumlu değildir.

 

Madde 22 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Genel sekreter bağlı bulunduğu birimlerin amiridir.

 

a.Genel başkanla birlikte mesai sarf eder.

b.Sendikanın idari ve mali konulardaki tüm yazışmalarını yapar.

c.Sendikanın, teşkilatlanma ve eğitim sekreterinin görevlerini yerine getirir.

d.Sendikanın amaçları ve ilkeleri ile ilgili istatistikleri, diğer bilgileri toplu – iş sözleşmesi ve ona esas olan bilgileri derler. Sendika çalışmalarının başarıya ulaşması ile ilgili her türlü faaliyet ve bunların uygulanmasının düzenlemesi ve yürütümünü izler. Bu işlemlerin yapılması için kurulan ve kurulacak olan büroların amiridir ve dairelerin sorumlusudur.

e.Genel sekreter, idari konularda yetkilidir.

f.Genel yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve alınan kararları yönetim kurulu karar defterine geçer. Bu kararların uygulanmasını sağlar.

g.Sendika kademelerinde çalışan uzman, danışman ve personel genel sekretere bağlı olarak çalışırlar. Uzman, danışman ve personel istihdamında genel başkanla birlikte hareket eder. Personel çıkışında genel sekreter, genel başkanla birlikte tek yetkilidir. Yönetim kuruluna bilgi vermek kaydıyla.

h.Sendika kademelerinde çalışan personelin; SGK ve vergi dairesiyle olan ilişkilerinde muhasebe müdürü ile birlikte tek sorumlu genel sekreter ve muhasebe müdürüdür. Çalışan personelin sicilini tutar. Sendika kademelerinde çalışanların iş güvenliği ve iş emniyetini sağlar. Sosyal haklarını, verilecek ücret, ikramiye ve diğer hakların verilmesini sağlar. Yıllık ücretli izinleri, benzeri hakları ve bunlar için yönetmenlikleri hazırlar.

 

Madde 23 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV YETKİLERİ:

 

Genel mali sekreter; mali işlerle ilgili büroların amiridir. Kendisine bağlı büroların düzenli çalışmasını sağlar. Bilumum muhasebe kayıtlarından ve yazışmalarından sorumludur.

 

a.Sendikanın muhasebe işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

b.Sendikanın muhasebe ile ilgili defter ve kayıtlarını her an denetime karşı hazır bulundurmak.

c.Genel yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarının yenilenmesini sağlamak.

d.Genel kurula sunulacak tahmini bütçeyi hazırlayıp, yönetim kuruluna sunmak.

e.Sendika gelirlerinden elde edilen, üyelik aidatını ve diğer gelirleri en geç 10 gün içinde devlete ait bir bankaya yatırıp, genel yönetim kuruluna bilgi vermek.

f.Yönetim kurulunun bilgisi dahilinde sendika kasasında her ay yeteri kadar nakit bulundurmak.

g.Sendikalar kanunun 18 nci maddesi gereği sendika aidatlarının işverenler tarafından sendikanın banka hesabına yatırılması ve bu işlemlerle ilgili yazışmaları genel sekreter ile birlikte yapmak.

h.Yönetim kurulunun, şube başkanlarının ve personelin maaşlarını zamanında ödemek ve bölgelerin istihkaklarını zamanında ödemek.

i.Her ay muntazam olarak ücret bordrosu tanzim etmek.

j.Yönetim kurulunun ve kendisinin aylık yapmış olduğu harcamaları faturalarla birlikte yönetim kuruluna sunmak ve muhasebeleştirmek.

 

Madde 24 – BANKALARDAN PARA ÇEKME VE HESAP AÇMA:

 

Sendikada kullanmak üzere, genel başkan ile birlikte sendika adına bankalara hesap açmaya açılan hesapları kapatmaya ve bankalardan para çekmeye birinci derecede genel başkanın imzası olmak kaydıyla, genel mali sekreter yada genel sekreterin imzası ile ( iki imza ) bankalardan para çekilir. Genel başkan ile genel mali sekreter her ay yönetim kuruluna bilgi vermek zorundadır.

 

Madde 25 – GENEL DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Genel denetleme kurulu; genel kurul tarafından ve sendika ana tüzüğünün 18 nci maddesindeki niteliklere sahip olan delegeler arasından 3 asil ve 3 yedek üye olarak seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi 4 yıldır. Denetleme kurulu yapacağı ilk toplantıda aralarından 1 başkan ve 2 denetleme kurulu üyesi seçer. Sendika genel merkezini her yıl denetlemek mecburiyetindedir.

Denetleme kurulu toplantısına sadece denetleme kurulu asil üyeleri katılır.

 

Denetleme kurulu toplantılarında oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı karar kabul edilir. Denetleme kurulu yapacağı denetimlerde sendikadan herhangi bir evrak çıkartamaz ve talepte bulunamaz. Genel denetleme kurulu; denetimini sendika ana tüzüğüne göre idari ve mali denetimi yapar ve sonucu genel yönetim kuruluna yazılı bir rapor halinde bildirir. Yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurula sunar.

 

Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimlerde, idari ve mali konularda bir usulsüzlük görürse disiplin kuruluna bir yazı ile birlikte bildirir. Gerek görürse yönetim kuruluna görevden el çektirme yetkisi vardır. Yalnız bu el çektirme disiplin kurulunun kararına bağlıdır. Gerekirse denetim kurulu sendikayı olağanüstü genel kurula götürür. Görevden el çektirilenler genel kurul kararı ile aklanır ve ibra edilirse arada geçen sürenin ücret ve sosyal hakları taraflara defaten ödenir.

 

Denetleme kurulu sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere yaptırır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 26 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Genel disiplin kurulu; genel kurul tarafından ve sendika ana tüzüğünün 18 nci maddesindeki niteliklere sahip olan delegeler arasından 3 asil ve 3 yedek üye olarak seçilir. Disiplin kurulunun görev süresi 4 yıldır. Disiplin kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında 1 başkan ve 2 disiplin kurlu üyesi seçerler. Disiplin kurulu toplantılarında oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı karar kabul edilir. Karar için disiplin kurulu ilgililerin savunmasını alır ve kararını yönetim kuruluna bildirir. Aynı durum şubeler içinde geçerlidir.

 

Madde 27 – BAŞKANLAR KURULU:

 

Başkanlar kurulu; şube başkanları, bölge başkanları ve bölge temsilcilerinden oluşur. Başkanlar kurulu; yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Kurullara genel başkan başkanlık eder veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

 

Kurul, genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Gerekirse yönetim kurulu olağanüstü olarak istediği an toplayabilir. Başkanlar kurulunun gündemi sendika genel sekreteri tarafından hazırlanır ve görüşmeler bu gündem üzerinden yapılır. Çoğunluk isterse gündeme ilave yapılır. Başkanlar kurulunda alınan kararları genel yönetim kurulu değerlendirir ve uygular.

 

Madde 28 – SENDİKA ŞUBELERİ VE KURULUŞ ESASLARI:

 

Şubeler; sendika genel kurulu veya genel kurulun yetki vermesi kaydıyla genel yönetim kurulu tarafından kurulur, birleştirilir veya kapatılabilir. Açılmasına karar verilen şubeler 6356 sayılı sendikalar yasasına göre kurulur ve 6 ay içerisinde müteşebbis heyet tarafından şube olağan genel kurulu yapılır. Aksi takdirde kurulan şube münfesih duruma düşer. Kurulan şubeler yapacağı ilk genel kurulda şube yönetim, denetim, disiplin kurallarının asil ve yedek üyelerini seçer.

 

Şube yönetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir.

 

Şube Başkanı

Şube Sekreteri

Şube Mali Sekreteri

 

Olmak üzere 3 kişiden oluşur.

 

Madde 29 – ŞUBE GENEL KURULU:

 

Şube genel kurulu 4 yılda bir olağan olarak toplanır. Olağan genel kuruldan önce, şube yönetim kurulunun kararı şarttır. Genel kurul; şube üye sayısı 50 den az ise mevcut üyeler ile yapılır. 50 ile 1000 arasında üye var ise 50 delege ile, 1001 ile 2000 arasında üye var ise 75 delege ile, 2001 ile 3000 arasında üye var ise 100 delege ile, 3001 ile 5000 arasında üye var ise 150 delege ile, 5001 den fazla üye var ise 200 delege yapılır. Genel kurula katılacak delegeler üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uygun ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.

 

Şube genel kurulundan 15 gün önce o yörede yayınlanan bir gazeteye genel kurul ilanı verilir. İlandan sonra bulunduğu il veya ilçenin seçim kurulu ile dernekler müdürlüğüne müracaat edilir. Genel kurula katılacaklara 15 gün önceden genel kurul gündemi ve raporlar verilmek zorundadır.

 

Madde 30 – ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

 

Şube olağanüstü genel kurulu, aşağıdaki hallerde 30 gün içerisinde, şube yönetim kurulunun alacağı karar gereği toplanarak yapılır.

 

a.Şube yönetim kurulu ekseriyet kararı ile.

b.Şube denetleme kurulunun ekseriyet kararı ile.

c.Delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

 

Madde 31 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Şube genel kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

 

a.Organların seçimi.

b.Şube yönetim kuruluve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.

c.Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarının ibrası.

d.Genel merkez genel kuruluna üst kurul delegesi seçmek.

e.Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

f.Mevzuat veya tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.

 

Madde 32 – PROFESYONEL ÇALIŞACAK ŞUBE YÖNETİCİLERİ:

 

Şube üye sayısı 1000’den fazla olursa, şube başkanı profesyonel olarak çalışır.

Şube üye sayısı 2000’den fazla olursa, şube sekreteri profesyonel olarak çalışır.

Şube üye sayısı 3000’den fazla olursa, şube mali sekreteri profesyonel olarak çalışır.

Madde 33 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Şube yönetim kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

a.Genel merkezden almış olduğu avansa karşılık olarak her ay muntazam olarak gelir – gider hesaplarının yapılmasını sağlamak; yapılan harcamaların belgelerini her ayın 15’ine kadar genel merkeze intikal ettirmek.

b.Genel yönetim kurulunun görevlendirmesiyle şubeye ait işyerlerinde çalışan işçiler adına toplu – iş sözleşmesini yapmak ve uygulamak.

c.İşyerlerine temsilci ataması veya görevden alınması ile ilgili genel yönetim kuruluna teklife bulunmak.

d.İşyeri temsilcilerini toplantıya çağırmak.

e.Genel merkezin verdiği talimatları yerine getirmek.

 

Madde 34 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

 

Şube yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Şube başkanının yokluğunda şube genel sekreteri, her ikisinin yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder.

 

Şube yönetim kurulu toplantı nisabı, üye salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Toplantıda eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış olur.

 

Madde 35 – ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Şube başkanı, şubeyi temsil eder. Şube yönetim kurulunun başkanıdır. Yetkileri şunlardır.

 

a.Şube başkanı; bu ana tüzükteki şube ile ilgili görevleri yerine getirir.Yönetim kuruluna 1 nci derecede sorumludur.

b.Şube başkanı; temsilciler kurulunun başkanıdır.

c.Şube başkanı; şube adına ana tüzükte belirtildiği üzere, üyeleri adına mahalli basına ve mahalli TV’lere beyanatta bulunur ve açıklamalar yapar.

d.Şube sekreteri ve idari mali sekreter ile birlikte evrakları imza ederler.

e.Şube Başkanı, lüzumu halinde herhangi bir karar almaksızın fatura ve belgeye dayalı temsili gider olarak ayda 1.000,00 TL (BİNTL) harcama yetkisine sahiptir. İlk şube yönetim kurulu toplantısında belgeleri yönetime ibraz etmek zorundadır.

 

Madde 36 – ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Şube sekreteri, şube başkanının bulunmadığı zamanlarda şube başkanının görev ve yetkilerini kullanır. Şube ile ilgili yazışmaları yapar, sendika kademelerinde çalışanlara iş güvenliği ve iş emniyetini sağlar. Sosyal hakları ve verilecek ücretleri terfi esasına göre ve yıllık ihtiyaçları ücretli izin ve benzeri hakları belirtir ve ayrıca yönetmelikler hazırlar.

 

Madde 37 – ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Şube mali sekreteri, mali konularda tam yetkilidir. Bağlı bulunan birimlerin amiridir ve mali konularda evrakları imzalar ve 2 nci derecede imza yetkisine sahiptir. Şube ile ilgili mali konularda evrak ve kayıtları muntazam olarak tutar ve kaydını yapar. Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimlerinin kanuni müddet içinde yapılmasını sağlar.

 

Şube sekreteri bulunmadığı zamanlarda şube sekreterinin görevlerini yapar ve şube genel kuruluna karşı mali sorumluluğu vardır.

 

Madde 38 – ŞUBE DENETLEME KURULU:

 

Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 18 nci maddesinde belirtilen niteliğe sahip olan üye ve delegeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerini kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapar. 6356 sayılı yasa gereği dış denetim için yeminli mali müşavire gerekli denetimin yapılmasını sağlar. Ara raporunu şube başkanlığına, devre raporunu şube genel kuruluna sunar.

 

Madde 39 – ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

 

Şube disiplin kurulu; şube genel kurulu tarafından tüzüğün 18 nci maddesine göre üye veya delegeler arasından seçilir. Seçilen disiplin kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Şube disiplin kurulu sendika disiplin kurulu ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uygun bir biçimde çalışır, 6356 ve 4857 sayılı yasaların dışına çıkamaz.

 

Madde 40 – SENDİKANIN GELİRLERİ:

 

Üyelerden alınacak üyelik aidatı.

 

Toplu – iş sözleşmesinde belirtilen dayanışma aidatı.

 

6356 sayılı sendikalar kanuna göre yapılacak faaliyetler ile ilgili eğlence, konser, müsamere, tiyatro, kantin gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

 

Mal varlığı geliri, mal varlığı değerinin devir ve teslim şartlarından doğan kazançlar

 

6356 sayılı sendikalar kanunun müsaade ettiği gelirler.

 

Madde 41 – SENDİKANIN GİDERLERİ:

 

Sendika amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Herhangi bir bağışta bulunamaz. Sendika üyeleri ile çalıştırdığı uzman, danışman, müşavir ve personel dahil hiç kimseye borç veremez ve borç alamaz. 6356 sayılı sendikalar yasasının dışına çıkamaz.

 

a.Toplu – iş sözleşmesi ile ilgili masraflar.

b.Grev ve lokavt halinde iken yapılan masraflar.

c.Teşkilatlanma çalışmaları için yapılan masraflar.

d.Eğitim masrafları, basın, yayın ve propaganda masrafları.

e.Kanunların müsaade ettiği giderler

 

 

Madde 42 – SENDİKANIN ÜYELİK AİDATI:

 

Sendikaya üye olan her üye almakta olduğu bir günlük çıplak ücretin brüt tutarının yarısını sendika aidatı olarak ücret bordrosuna kestirir. Kesilmesi esas hakkında 6356 sayılı kanunun 18 nci maddesi uygulanır.

 

Madde 43 – SENDİKACA TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

Sendika; üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir ve gelirlere ilişkin kayıt ve defterleri tutmak zorundadır. Tutulan bu defter ve kayıtlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

 

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.

 

Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Defterlerde kayıtlar arasında boş satır ve sayfa bırakılamaz ve atlanamaz. Yapılan yanlışlıklar okunacak biçimde üstü çizilmek, üst ya da yan tarafına doğrusu yazılmak ve onaylanmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen kayıtlar kazınamaz ve okunamaz hale getirilemez.

 

Muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıklar muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltilir.

Sendika için hesap dönemi takvim yılıdır.

Sendika bütün defter ve belgeler ile bunların dayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurur ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on yıl süreyle saklar.

Sendika gelirlerini makbuz karşılığında tahsil etmesi esastır. Makbuzlara sıra numarası, sendikanın açık unvanı, tahsil olunan paranın miktarıyla dayanağı, parayı veren ve tahsil edenin kimlik bilgileri yazılır. Bir nüshası makbuz cildinde kalmak üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. Doğrudan sendika kasasına veya banka hesaplarına yapılan ödemelerde kasa fişi veya banka dekontu yeterlidir.

 

Madde 44 – ŞUBE AVANSLARI:

 

Genel merkez almış olduğu yönetim kurulu kararı ile şubelere verilecek avansları tespit eder. Her ayın 20 sine kadar avanslar, şubelerin banka hesaplarına intikal ettirilir. Şube başkanı ile şube mali sekreteri avansı çeker ( çift imza ile).

 

Harcamaların faturalarını bir sonraki ayın en geç 5’ine kadar genel merkez muhasebesine intikal ettirmek zorundadır. Şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri, herhangi bir işyerinden aidat tahsil edemez.

 

Madde 45 – MAL BİLDİRİMİ:

 

Sendika ve sendika şubelerinin yönetim ve denetim kurulları, 6356 sayılı yasanın 29 uncu maddesi 4 üncü fıkrası gereği seçildikten sonra kendilerinin, eşlerinin, mirasçılarının, çocuklarının, velayetlerinin mal bildirimlerini vermek zorundadırlar.

 

Madde 46 – MAL İKTİSABI:

 

Sendika yönetim kurulu, sendikaya menkul, gayrimenkul ve mal iktisap etmeye, demirbaş almaya, gerektiğinde satmaya yetkilidir. Bu uygulama genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilen yetki ile mümkün olur.

 

Madde 47 – YASAK FAALİYETLER:

 

Sendika T.C. Anayasası’nın 14 ncü maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyeceği gibi yönetim ve işleyişi anayasada belirtilen Cumhuriyetin ilkelerine aykırı olamaz, siyasi amaç güdemez, siyasi partilerle ortak hareket edemez, ticaretle uğraşamaz, sendika ve şubeleri kendi amaçlarının dışında toplantı yapamaz. Elde ettiği geliri, üyeleri ve mensupları arasında dağıtamaz. Herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım ve bağış alamaz.

 

Madde 48 – GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ:

 

a.Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenekler, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit edilir.

b.Sendika hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek ücretler, gündelik ve yolluklar tavanı da genel kurul tarafından tespit edilir.

c.Sendika ve sendika şubelerinde çalışanların iş akitlerini yapmaya, fesih ve bunlara ödenecek ücret ve yolluklar, tazminatlar ile diğer sosyal hakların tespiti konusunda genel yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve genel kurula sunulacak faaliyet raporlarında gösterilir. Toplu – İş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

d.Sendika ve sendika şubesi yönetim kurulları, başkan ve üyeleri yılda 30 günlük ücretli izin hakkına sahiptirler.

e.Yönetici ve personel için yemek yardımı ve dini bayramlarda her bayram için bir maaş tutarında bayram ikramiyesi verilir.

f.Sendika ve sendika şubesinin yöneticisi ve personeli uğrayacakları kazadan dolayı sendika, mirasçılarına bir hizmet yılı için aylık net 4 maaş tutarında mağduriyetleri oranına göre yukarıdaki miktarı aşmamak kaydıyla sendika genel yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda yardım yapılır. İlgililerin kanundan doğacak hakları saklıdır.

g.Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulu üyelerine, seçilmeme görevden ayrılma ve emeklilik hallerinde her hizmet yılı için 2 maaş hizmet ödeneği ödenir.

h.Sendika ve sendika şubeleri; personel, uzman ve müşavir çalıştırdıkları takdirde yılda 4857 sayılı yasasının ilgili maddesi gereğince tazminat öder.

 

Madde 49 – YOLLUK VE HARCAMALAR:

 

Sendika ve sendika şubelerinde çalışanlar harcırah olarak kanuni harcırah uygulanır. Yolluk ise otel, yol, yemek hariç ülke içerisinde günde 100,00 TL (YÜZTL),  ülke dışında günde 200 TL (İKİYÜZTL) olarak uygulanır.

 

 

 

Madde 50 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Sendika ana tüzüğünde yapılacak değişikliklerde karar nisabı; üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

Ancak kanunla zorunlu kılınan hallerde yetkili merciinin talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıda belirtilen nisap aranmaz. Oy çokluğu ile karar verilir. Sendika tüzük değişikliğini ilgili mercilere ve bir üst kuruluşa bildirmek zorundadır.

 

Madde 51 – FESİH VE TASFİYE:

 

Sendikanın fesih kararını olağan ve olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir. Sendikanın feshi halinde sahip olduğu mameleki Türkiye İş Kurumuna devredilir.

 

Madde 52 – ADLİ TAKİBATA UĞRAMA:

 

Sendika ve sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçının (Anayasa ve sendikalar kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya mahkum olması halinde, yönetim kurulunca gerekli tedbirler alınır.

 

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendika yönetim kurulu, sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon varsa gerekli tedbirleri alır. Herhangi bir kuruluşa üye değilse iş mahkemeleri kararına uyar.

 

Madde 53 – ANA TÜZÜKTE BULUNMAYAN MADDELER:

İş bu ana tüzükteki açıklık bulunmayan maddeler hakkında 6356 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 54 – SENDİKANIN KURUCULARI:

a.Sendikanın kurucularının tamamı T.C. tabiiyetindedir.

 

b.Kurucular;

 

Adı – Soyadı Baba Adı D. Yeri – Tarihi Mesleği İkametgah
Tekin KÜÇÜKALİ Enver Ağrı-1945 İşçi Hilmi Paşa Cad. Seçkin Apt.No:33-14 Kozyatağı – Kadıköy – İST
Erdoğan GELMİŞ Mehmet Kocaeli-1965 İşçi Köşklü Çeşme Mh. Emlak Bank Blokları  150 / 3 Blok Kat:7 Daire 16 – Gebze
Mehmet KARA Celal Amasya-1969 İşçi Güzeller Mah. Gençlik Cd. 952/2 Sok. No:9 Daire:2 – Gebze
Sevinç SANCAR Saffet Kocaeli-1966 İşçi Güzeller Mah. 926 Sok. No:24 – Gebze
Kamil ERGÜN Zekai Kocaeli-1967 İşçi Mustafa Paşa Mah. 711 Sok. No:23 – Gebze
İsa YENİDÜNYA İhsan Ordu-1967 İşçi Namık Kemal Mah. 9.Cad. No:115 Esenler- İST.
Ahmet YEL Halil Çorum-1977 İşçi Oruç Reis Mah. Barbaros Cd. 556. Sok. No:29 Esenler – İST.