ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

Tüzük


 

ÖZ PETROL – İŞ SENDİKASI

 

ANA TÜZÜĞÜ

 

Madde 1 – SENDİKANIN ADI

Sendikanın Adı: Öz Petrol – İş Sendikası 

 

Madde 2 – SENDİKANIN GENEL MERKEZİ

Sendikanın Merkezi İstanbul’dur. Sendikanın Genel Merkezi Esentepe Mah. Anayurt Cad. No:45/16 Kartal / İSTANBUL’dur. Sendikanın şehir içinde nakline Yönetim Kurulu, şehir dışına nakline ise Genel Kurul yetkilidir.

 

Madde 3 – SENDİKANIN İŞ KOLU

Öz Petrol İş Sendikası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. Maddesi ve Ek-1 sayılı cetvel ile İşkolu yönetmeliğinde tanımlanan, 4 sıra numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkoluna giren ve girecek olan her türlü işler ile bu iş yerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işyerleri ve işleri faaliyet alanıdır.

 

Madde 4 – SENDİKANIN FAALİYETLERİ

Öz Petrol İş Sendikası 6356 sayılı kanunun 4ncü maddesinde ve Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen 4 no’lu petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolunda faaliyet gösterir.

6356 sayılı sendikalar yasasına dayanılarak çıkartılan ve yürütülen sendikalar ve iş kolu yönetmenliğinde belirtilen Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş koluna giren, işin niteliği ve yürütümü bakımından iş yerine bağlı bulunan dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, muayene, bakım ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair iş yerlerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

Madde 5 – SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Öz Petrol İş Sendikası, insan haklarına, evrensel ilkelere, Anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser.

İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışmayı, üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı, üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı, demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar.

İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi görev sayar.

Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi, dil, din, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanmayı ilke sayar.

Hür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi, yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesini amaç edinir.

Toplumumuzun, milli ve manevi değerler ile uyumlu, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

 

Madde 6 – SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka;

1. Toplu-İş sözleşmesi yapmak.

2. Toplu-İş uyuşmazlığı çıkartmak.

3. Toplu-İş uyuşmazlıklarından doğan ihtilafları arabulucuya, yüksek hakem kuruluna, iş mahkemelerine ve diğer bütün yargı organlarına aktarmak ve düzeltilmesi için talepte bulunmak.

4. Grev kararı almak, uygulamak ve grevi idare etmek.

5. Herhangi bir konfederasyona üye olmak ve üye olduğu kuruluşa delege göndermek.

6. Sendikalar kanunun 27 nci maddesi gereği iş yeri temsilcilerini atamak ve görevden almak.

7. Faaliyette bulunduğu iş kolu ve iş yerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında teşkilatlandırmak. Seminerler, kurslar ve toplantılar düzenlemek.

8. Sendika üyelerinin mesleki bilgilerini arttırmak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesini sağlamak. Yerel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, konferanslar tertiplemek. Sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basın işleri için gerekli tesisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi geçirmeleri için imkânlar sağlamak.

9. Bağışta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevduatın %10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek. Yine bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına ve nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle bu sandıklara yardımcı olmak.

10.Genel kurulun vermiş olduğu yetkiler dahilinde mülk edinmek, almak, satmak ve ipotek etmek.

11. Türkiye’de lüzum görüldüğü il ve ilçelerde şubeler açmak, bölge, il ve ilçe başkanlıkları ve bölge temsilcilikleri açmak.

12. Nakit mevduatın %40’ından fazla olmamak kadıyla sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak.

13. Sendika üye ve mensuplarının, çalışanlarının ve bunların yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere misafirhane, konuk evi, otel, kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek veya bunları yapmak üzere (yasadaki ticaret yasağı hükümleri saklı kalmak üzere) dernek ve/veya şirket kurmak, kurulmuş olanlara üye veya ortak olmak veya devir almak.

14. Amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz mal varlığı satın almak, edinmek, mal varlığı ile ilgili tasarrufta bulunmak.

15. Uluslararası işçi kuruluşlarına mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak.

16. Üyelerinin veya mirasçılarının yazılı başvuruları üzerine temsilen, çalışma hayatından, mevzuattan örf ve adetten ve toplu iş sözleşmesinden doğan hususlarda dava açmak veya bu nedenle açılmış davayı takip etmek.

17.Yargılama sırasında üyeliğin sona ermesi halinde üyenin veya mirasçılarının yazılı onay vermesi halinde üye veya mirasçıları temsilen açtığı davayı veya bunlara karşı açılmış davayı takip etmek.

18. Radyo ve televizyon programları hazırlamak, basın ve yayın organları çıkartmak.

 

BÖLÜM – 2

SENDİKAYA ÜYE OLMAK VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7 – SENDİKAYA ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI

1. 6356 sayılı sendikalar yasasına göre işçi sayılanlardan 4 nolu iş koluna bağlı iş yerlerinde çalışan ve 15 yaşını doldurmuş olan işçiler, sendikaya üye olma hakkına sahiptirler.

2. Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içerisinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

 

Madde 8 – ÜYELİKTEN AYRILMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE İHRAÇ

Sendika üyeliğinden ayrılma ve çıkarılma 6356 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleşir. 

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendikanın ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

Bir ay aidat ödemeyen üyenin üyeliğinin son bulması genel yönetim kurulu tarafından genel kurula teklif edilir.

Sendikanın amaç, ilke ve prensiplerine aykırı hareket edenler, sendikanın faaliyetleri aleyhinde davranış ve eylemde bulunanlar ile başka bir sendika lehine işbirliği yapıp çalışanların üyeliği disiplin kurulu kararıyla ve kesin ihraç talebiyle genel kurula sunulur.

Sendika üyeliğinden ihracı gerektiren haller şunlardır:

 1. Sendika’nın veya Hak İş Konfederasyonu’nun Tüzüğüne veya bunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler ile yetkili organların kararlarına aykırı hareket etmek.
 2. Sendikanın amacına ulaşmasını veya gelişmesini engelleyecek eylem veya çalışmalarda bulunmak.
 3. Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak.
 4.  Sendikanın genel merkez veya şubelerinin zorunlu organlarında görev yapanlar ile sendikanın tüm kademelerinde görevli kişiler hakkında, asılsız ihbar, isnat, şikâyet ve bunları tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunmak.
 5.  Sendikanın sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak.
 6. Sendikanın parasını veya sendikanın mülkiyesinde bulunan mal varlığını zimmetine geçirmek, sendikayı borçlandırmak, maddi zarara uğratmak veya bu fıkrada sayılan eylemlere teşebbüs etmek.
 7. Sendikanın veya Konfederasyona üye sendikaların işkollarında kurulmuş diğer sendikalara aynı anda üye olmak, bu sendikaların kurucusu olmak, görev almak veya bu gibi sendikaları desteklemek.

Madde 9 – ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

Sendikanın ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez. Sendikanın üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez. Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Sendikanın üye olduğu konfederasyonun genel merkez ve şubelerinin yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları nedeniyle, işyerinden ayrılan sendika üyelerinin, görevleri devam ettiği müddetçe üyelik sıfatları devam eder.

 

Madde 10 – ULUSLARARASI İŞÇİ KURULUŞLARINA ÜYE OLMAK

Sendika; tüzüğünde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilir.

Üye olunan uluslararası kuruluşun tüzüğü, birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya uluslararası kuruluşun bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı taktirde İçişleri Bakanlığı üyeliğin iptali için sendika merkezinin bulunduğu iş mahkemesine dava açar.

Uluslararası kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmek, ilk genel kurul tarihine kadar Genel Yönetim Kurulunun, ilk genel kurul tarihinden itibaren, genel kurul üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun alacağı karar ile olur.

 

BÖLÜM – 3

SENDİKANIN ORGANLARI

Madde 11 – ZORUNLU ORGANLAR

A- SENDİKA ZORUNLU ORGANLARI

a- Merkez Genel Kurulu

b- Genel Yönetim Kurulu

c- Genel Denetleme Kurulu

d- Genel Disiplin Kurulu

B- ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

a- Şube Genel Kurulu

b- Şube Yönetim Kurulu

c- Şube Denetleme Kurulu

d- Şube Disiplin Kurulu

 

Madde 12 – İSTİŞARE ORGANLARI

1. Şube Başkanlıkları

2. Bölge Başkanlıkları

3. Bölge Temsilciliği

4. Başkanlar Kurulu

5. Temsilciler Kurulu

6.Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

7. Kadın İşçi Temsilcileri Kurulu

8. Engelli İşçi Temsilcileri Kurulu

9. Genç İşçiler Kurulu

 

Madde 13 – SENDİKA GENEL KURULU

Sendika genel kurulu üye ve delege usulü ile yapılır. Sendika genel kurulu sendikanın en yüksek ve en yetkili karar organıdır.

a. Sendika olağan genel kurulu dört yılda bir toplanır. Toplantı sendikanın genel merkezinin olduğu yerde genel yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b. Genel yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, gün ve saati en az 15 gün önceden yönetim kurulunun belirleyeceği uygun vasıtalarla ilan edilir.

c. Sendika Yönetim Kurulu; genel kurulla ilgili evrakları ve ilgili yazışmaları ilgili mercilere ve bağlı bulunduğu seçim kuruluna ve seçim kurulu hakimine vermek zorundadır.

d. Seçim kurulu ilgili kayıt ve belgeleri inceledikten sonra onaylar. Sonra toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasına asılmak suretiyle 3 gün ilan edilir. İlan süresince herhangi bir itiraz olmaz ise hakim listeyi karara bağlar ve liste kesinleşmiş olur.

e. Genel kurula katılacak üye ve delegelere 15 gün önceden iki genel kurul arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, genel denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait tahmini bütçe teklifi tüm üye ve delegelere gönderilir. Genel kurul toplantısı delege ve üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantı 15 gün sonraya bırakılır. Mülki amir ve seçim kuruluna yazılı olarak bildirilir. İkinci toplantıya katılan delege sayısı 1/3 den az olamaz.

f. Sendika genel kurulu; sendika üye sayısı 50 den az ise mevcut üyeler ile yapılır. 50 ile 1000 arasında üye var ise 50 delege ile, 1001 ile 2000 arasında üye var ise 75 delege ile, 2001 ile 3000 arasında üye var ise 100 delege ile, 3001 ile 5000 arasında üye var ise 150 delege ile, 5001 den fazla üye var ise 200 delege ile yapılır. Yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil üyeleri bu sıfatları ile genel kurula tabii delege olarak katılırlar ve listeye ayrıca ilave edilirler. Genel kurul önceden belirlenen yer, gün ve saatte açılır. Genel kurulda gündem dışı görüşme yapılamaz.

 

g. Sendika genel kurulu; sendika genel başkanı tarafından açılır. Şayet genel başkan isterse yönetim kurulundan görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından yoklama yapılarak genel kurul açılır.

 

h. Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye ve delegenin tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Madde 14 – GENEL KURUL DİVANI

a. Sendikanın yapılacak olan genel kurulunu sevk ve idare etmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Sendika Genel Kurul başkanlık divanı, sendika genel kurul delegelerinden, Öz Petrol İş Sendikasına Başkanlık yapanlar ile Hak İş Konfederasyonu ve üye sendikaların yöneticilerinden seçilir. Yapılacak divan seçimi; genel kurulu açan sendika başkanı veya yönetim kurulu üyesi tarafından oylanır. Genel kurul divanı ve komisyon seçimleri hariç bütün seçimler serbest, eşit, gizli oyla açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır.

 

b. Genel kurula sunulan ve kabul edilen faaliyet ve mali konularla ilgili raporlar, tahmini bütçe ve komisyon raporları; genel kurul tutanaklarına geçer. Divan heyetince imzalandıktan sonra yönetim kuruluna teslim edilir, sendikaca tutanaklar genel kurul dosyasında saklanır ve ihtiyaç kadar il dernekler müdürlüğüne de teslim edilir.

 

c. Genel kurulun bütün görüşme ve kararları daha önceden noterden tasdik ettirilmiş olan genel kurul karar defterine yazılır ve divana imza ettirdikten sonra saklanır. Genel kuruldan söz isteyen delegelere veya üyelere sırası ile söz verilir. Divanı idare eden başkan sayıyı ve zamanı sınırlayabilir.

 

Madde 15 – GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ

Genel kurul divan heyeti teşekkül ettikten sonra çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar iki şekilde yapılır:

1. Genel kurul halinde

2. Komisyonlar halinde

a. Genel kurul delegelere veya üyelere 15 gün önceden gönderilen döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile gelecek döneme ait tahmini bütçe tekliflerini müzakere eder. Lüzum gördüğü hallerde komisyonlar teşekkül ettirir. Komisyonlar genel kurula katılan delege veya üyelerden seçilecek en az bir başkan ve 2 raportörden oluşur.

b. Genel kurul divanı gündem maddelerini tek tek okuyarak müzakere ile devam ettirir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 16 – SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Genel yönetim kurulunun ve genel denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve genel kurul delegelerinin (üyelerin) 1/5 inin noterden yazılı ve kanuni, gerektirici haklı sebeplerini açıklamak, iddialarını kanıtlayan delil ve belgeleri taleplerine eklemek suretiyle gerekçelendirerek başvuruda bulunulur.

 1. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem değişikliği yapılamaz. Gündem dışı konular görüşülemez. Genel kurula katılan delege (üye) gündem dışı tekliflerde bulunamaz.

b. Genel denetim kurulunun incelemesi neticesinde herhangi bir mali ve idari konularda suiistimal gördüğü taktirde bütün kurul üyelerinin bulunduğu toplantıda alınan kararı yönetim kuruluna bildirir ve alınan karar gereği yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve genel kurula gider. Denetim kurulu tam üye sayısı ile toplanamaz ise ikinci toplantıda ekseriyet oyu ile olağanüstü genel kurul kararı alır ve yönetime bildirir.

c. Sendika yönetim kurulunun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından olağan üstü toplantıya çağırılır. Bu durumda 1 ay içerisinde olağan üstü genel kurul yapılması zorunludur. Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika genel yönetim kurulunca yapılır.

 

 

 

Madde 17 – GENEL KURULUN YETKİLERİ

 

Genel kurulda gündem gereğince müzakereler yapılarak genel kurulun yetkileri belirlenir. Bu yetkiler şunlardır;

 

 1. Organları seçmek.

 

 1. Sendika Ana Tüzük değişikliği yapmak.

 

 1. Genel yönetim ve genel denetim kurulları ve yeminli mali müşavir raporlarını görüşüp karara bağlamak, yöneticilerin ibra edilmesi veya haklarında dava açılmasına karar vermek.

 

 1. Genel yönetim kurulunca ya da ilgili komisyonca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

 

 1. Yönetim kuruluna ihtiyaç kadar genel başkan yardımcısı atamak veya bu konuda yönetim kuruluna atama yetkisi vermek. Atanan genel başkan yardımcılarının yönetim kurulu toplantısında oy hakları yoktur.

 

 1. Genel yönetim, genel denetim kurulları ve genel disiplin kurulunu ibra etmek, veya haklarında dava açılmasına karar vermek.

 

 1. Gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın almak ve mevcut malları satmak, taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkından doğan ayni ve şahsi tüm hakları kullanmak ve bu hususlarda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

 1. Tüzükteki yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

i)Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakları belirlemek.

 

j) Konfederasyonlara üye olmak ve üyelikten çekilmek. Sendikanın uluslar arası işçi kuruluşlarına üye olmasına ve çekilmesine karar vermek veya bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek.

 

k) Şube açmak, şubeye bağlanacak işyerlerini tespit etmek, şubelerin faaliyette bulundukları işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, gelişme olanaklarını, çalışma şartlarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarındaki değişimi, gelir ve giderlerini ve bunun gibi hususları ayrı ayrı veya birlikte değerlendirmek suretiyle şubelerin birleştirilmesine veya kapatılmasına karar vermek veya bu konularda genel yönetim kuruluna yetki vermek, çalışanların veya ilgili şubenin talebi üzerine, işyerini örgütleyen şubenin muvafakatı alınmak suretiyle, coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek, işyerini doğrudan genel merkeze bağlamak veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

l. Sendikanın feshine karar vermek

 

m. Üst kurul için genel kurula gidecek delegeleri seçmek.

 

n. Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmasına veya üyelikten çekilmesine karar vermek.

 

o. Sendikanın ana tüzükte yazılı amaç ve ilkelerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli ve zorunlu kararları almak, yönetmelikler çıkarmak, değiştirmek, yürürlükten kaldırmak veya bu konularda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

p. Kanuna aykırı olmamak üzere, delege seçimlerinde uyulacak esasları belirlemek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

r. Sendika adına ipotek almak veya ipotek vermek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

s. Sendika adına borç vermek, sendika adına borçlanma yapılmasına, finansal kiralama (leasing) sözleşmesi yapılmasına veya kredi kullanılmasına, sendika harcamalarında kullanılmak üzere bankalardan kredi kartı kullanılmasına karar vermek veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

 

t. Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, gündelik ve yollukları tespit etmek veya bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

u. Şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerden, genel yönetim kurulunca profesyonel olarak çalışmasına karar verilenlere ödenecek ücret ile her türlü yolluk ve ödenekleri, şubenin kapsamına, üye sayısına, aidat ödeyen işçi sayısına, aidat gelirine, gelir ve gider durumuna ve hizmet gereklerine göre belirlemek veya bu konularda genel yönetim kuruluna yetki vermek.

 

v. Genel disiplin kurulu kararlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek, genel disiplin kurulu kararlarına yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak.

 

Madde 18 – SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANAN NİTELİKLER

Sendika organlarına seçilecek yöneticilerin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları şarttır:

a. Medeni hakları kullanmaya ehil olmak.

b. Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemek. 

c. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak suçlarından mahkum olmamak. 

d. Yukarıda belirtilenlerin dışında 6356 sayılı yasasının sendika yöneticiliğinde öngörülen niteliklere haiz olmak.

6356 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde aranan şartlara sahip olmayan birinin seçildiğinin tespit edilmesi halinde, Valiliğin veya bakanlığın başvurusu üzerine mahkemece bu kişinin görevine son verilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Genel Kurul dışındaki organlara seçilenlerin 6’ncı maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları hâlinde görevleri kendiliğinden sona erer.

 

Madde 19 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

a. Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu 4 asil üyeden teşekkül eder. Asil üye kadarda yedek üye seçilir. 

1. Genel Başkan

2. Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri)

3.  Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

4. Genel Başkan Yardımcısı

b. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kanunun aradığı vasıflara haiz olan sendika üyesi adayların arasından serbest eşit gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

c. Genel Yönetim Kurulu toplantı zamanı en az ayda bir defadır.

d. Genel Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı ve karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

e. Genel Başkan’ın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, genel başkanlık görevi için, geriye kalan yönetim kurulu üyeleri toplanarak kendi aralarından birisini başkan olarak seçerler. Başkan olarak seçilen kişinin görevine ise yönetim kurulu yedek üyelerinden birinci sırada yer alan üye davet edilir.

f.  Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri), Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ve asil üye görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde, Genel Başkan tarafından, boşalan göreve yedek üyelerden birinci sıradaki davet edilir.

g. Olağan Genel Kurul döneminin bitmesine 3 aydan daha kısa bir zaman kalmış olması halinde, yedek üyenin çağrılması, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu’nun takdirindedir. Çağrılan yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde, aynı usulle diğer yedek üye göreve çağrılır.

 

Madde 20 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve icra organıdır.

Sendikayı temsil görev ve yetkisi; Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Genel Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken Genel Başkan’a karşı sorumludurlar.

Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

1.Üyeliği devam eden üyeleri adına toplu – iş sözleşmesi yapmak.

2. Toplu – iş uyuşmazlığı çıkartmak.

3. Grev kararı almak, uygulamak, grevi kaldırmak.

4.Sendikanın amacının ve prensiplerinin gerçekleşmesine yönelik Genel Kurul kararlarını uygulamak, Ana Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda, değişiklik tekliflerini Genel Kurul’a sunmak.

5. Kurulların kararını uygulamak.

6. Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

7. Çalışma ve mali raporu, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

8. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmak ve karara bağlamak.

9. Gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak ve karara bağlamak.

10. Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçek olarak bilip, teknik bürolar kurmak ve onlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, şube çalışmalarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan işçi, uzman, temsilci, sorumlu, il temsilcisi, bölge temsilcisinin ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek ve bunlar için anlaşmalar yapmak ve akitler imzalamak.

11. Başkanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmak.

12. Kanunlar, Ana Tüzük, Genel Kurul kararları, yönetmelikler ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden üyeler ile sendika ve şube zorunlu organlarında görevli olanları genel disiplin kuruluna sevk etmek, yargı yoluna başvurmak suretiyle, geçici veya sürekli bir şekilde işten el çektirilmelerini sağlamak.

13. Şube Olağanüstü Genel Kurulu’na karar vermek.

14. Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak veya tüzük tadil komisyonuna sevk etmek.

15. Bölge ve Şubeleri denetlemek. 

16. Bölge Başkanlarını ve Bölge Temsilcilerini atamak.

17. Sendikanın muhasebe işleri ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmenlik hükümlerini yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

18. Sendika adına şubelerde yapılan harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca inceleyip karara bağlamak.

19. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak.

20. Sendika yöneticileri, uzman, danışman ve personellerin yapacakları seyahatlere karar vermek. 

21. Genel Kurulca verilen kararları ve verilen görevleri yerine getirmek.

22. Sendika ana tüzüğünün 17 nci maddesinde anılan yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve verilen yetkileri kullanmak.

23. Yönetim Kurulu kararıyla; yeteri kadar genel başkan yardımcısı atamak, genel başkan danışmanı ve uzman almak.

24. Şubelerin Genel Kurul hariç zorunlu organlarındaki görevden ayrılmalar halinde, boşalan üyeliklerin tamamlanması için gerekli işlemleri yapmak.

25. Sendikanın ve şubelerin teşkilat ve organlarında görev yapan yöneticilerden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 6.maddesinde sayılan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkum olanların, sendikanın sırlarını açıklamak suretiyle kamuoyundaki itibarını zedeleyen veya sendikanın bütünlüğünü sarsan hal ve davranışlarda bulunduğu tespit edilenlerin görevlerine son vermek.

26. 6356 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde işyeri sendika temsilcisi atamak, gerektiğinde görevden almak.

27. Sendika veya Şube yöneticiliğine seçilenlerin profesyonel olarak çalıştırılmasına veya profesyonelliğinin kaldırılmasına karar vermek.

28. Sendika adına bankalarda hesap açtırmak, açılmış olan hesapları kapattırmak ve elektronik bankacılık dahil tüm bankacılık iş ve işlemlerini yürütmek veya yönetim kurulunun uygun gördüğü sendika personeline yetki vermek.

29. Sendika adına resmi, özel tüm şahsi ve tüzel kişilikler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşmeler ve akitler yapmak, feshetmek, uyuşmazlıklardan doğan anlaşmazlıkları yargı yoluna taşımak veya bu konuda avukatlara yetki vermek.

30. Gerekli görülen hallerde, geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek.

31. Sendika tüzel kişiliğini temsilen dava açmak, takip yapmak, sulh olmak, ibra sözleşmesi imzalamak, Kanunlara göre işlem yapmak üzere, genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek ya da bu konuda avukatlara vekâlet vermek.

32. Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla; yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek.

33. Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işleri yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

34. Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde pazarlık veya kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin sözleşmeleri imzalamak veya imzalamak üzere yönetim kurulu üyelerine yetki vermek.

35. Sendikanın ikili iş birliği anlaşmaları yaptığı sendikalara, ikili anlaşmaya konu alanlarda ve sendikal faaliyetlerinde maddi yardım ve destekte bulunmak.

36. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak.

37. Kadın, Gençlik, Engelli, Kültür ve Sosyal İşler komiteleri ve komisyonları ile diğer komitelerin ve komisyonların oluşturulmasına karar vermek.

38. İhtiyaç duyulan yerlerde, İl Temsilciliği, Bölge Başkanlığı kurulmasına, kapatılmasına karar vermek, kurulacak İl Temsilciliği veya Bölge Başkanlığı’na bağlanacak işyerlerini tespit etmek, faaliyette bulundukları işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, gelişme olanaklarını, çalışma şartlarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarındaki değişimi, gelir ve giderlerini ve bunun gibi hususları ayrı ayrı veya birlikte değerlendirmek suretiyle Şube Başkanlığı, İl Temsilciliği veya Bölge Başkanlıkları’ nın birleştirilmesine veya kapatılmasına karar vermek.

 

Madde 21 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendikanın tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder.

a. Genel Başkan; sendika bünyesinde katıldığı bütün toplantıların ve komisyonların başkanlığını yapar. Gerektiğinde komisyonların başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) veya Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) devredebilir.

b. Ana Tüzük ve ona bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere uyulması hususunda direktifler verir ve uygulanmasını sağlar.

c. Toplu – İş sözleşmesinin tatbikatı ve yenisinin yapılmasını temin eder. Yapılan toplu – iş sözleşmesini sözleşmeyi yapacak kişilerle birlikte imza eder.

d. Sendikanın işlerinin yürütümü için genel yönetim kuruluna ve tüzel kişilere talimat ve yetki belgesi verir. Sendika ile ilgili açılan ve açılacak davalara sendikayı temsilen genel başkan girer, sendikayı temsil eder veya avukatlara yetki verir.

e. Sendika adına basın toplantısı yapar, basına yazılı demeçler verir. Radyo ve TV de sendikayı temsilen toplantı ve konuşmalara katılır. Genel başkan radyoya, basına ve TV’ye vermiş olduğu yazılı ve sözlü beyanatlarından kendisi sorumludur.

f. Genel Başkan idari konulardaki işlemleri Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) ile, mali konulardaki işlemleri Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ile müştereken yapar.

g. Genel Başkan lüzumu halinde önceden haber vermeksizin faturaya dayalı temsili gider harcaması yapar. Ancak ilk yönetim kurulu toplantısında yapılan harcamaların fatura ve belgelerini ibraz etmek mecburiyetindedir ve yapılan harcamaları karar altına almak zorundadır. Alınmayan kararlardan genel başkan sorumlu değildir.

h. Genel Başkan, Genel Merkez, Şube, Bölge, İl, İlçe yöneticileri tarafından yapılan harcamaları ve idari işlemleri kontrol eder.

i. Genel Başkan, sendikanın üye olduğu veya işbirliği yaptığı kuruluşlarla ilişkilerini koordine eder. Konfederasyon nezdinde yapılan çalışmalar için gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini görevlendirir.

 

Madde 22 – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (İDARİ, SOSYAL, EĞİTİM VE TEŞKİLATLANMA İŞLERİ) GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Başkan Yardımcısı bağlı bulunduğu birimlerin amiridir.

a. Genel Başkanla birlikte mesai sarf eder.

b. Sendikanın idari ve mali konulardaki tüm yazışmalarını yapar.

c. Sendikanın, teşkilatlanma ve eğitim sekreterinin görevlerini yerine getirir.

d. Sendikanın amaçları ve ilkeleri ile ilgili istatistikleri, diğer bilgileri toplu – iş sözleşmesi ve ona esas olan bilgileri derler. Sendika çalışmalarının başarıya ulaşması ile ilgili her türlü faaliyet ve bunların uygulanmasının düzenlemesi ve yürütümünü izler. Bu işlemlerin yapılması için kurulan ve kurulacak olan büroların amiridir ve dairelerin sorumlusudur.

e.  Genel Başkan Yardımcısı, idari konularda yetkilidir.

f. Genel Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlar ve alınan kararları yönetim kurulu karar defterine geçer. Bu kararların uygulanmasını sağlar.

g. Sendika kademelerinde çalışan uzman, danışman ve personel Genel Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışırlar. Uzman, danışman ve personel istihdamında Genel Başkanla birlikte hareket eder. Personel çıkışında Yönetim Kurulu’na bilgi vermek kaydıyla Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanla birlikte tek yetkilidir.

h. Sendika kademelerinde çalışan personelin; SGK ve vergi dairesiyle olan ilişkilerinde Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ile birlikte tek sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri)dır. Çalışan personelin sicilini tutar. Sendika kademelerinde çalışanların iş güvenliği ve iş emniyetini sağlar. Sosyal haklarını, verilecek ücret, ikramiye ve diğer hakların verilmesini sağlar. Yıllık ücretli izinleri, benzeri hakları ve bunlar için yönetmenlikleri hazırlar.

i. Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları temin etmek amacıyla yönetim kuruluna teklifte bulunur.

J. Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşları ile iletişimi sağlar, sendikanın teşkilatlarının web sitelerinin gözetimi ve denetimini gerçekleştirir, basın toplantıları ve basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

k. Sendikanın web sitesini hazırlar ve düzenler, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunur.

l. Eğitim faaliyeti ile ilgili kurum ve kuruluşlara ait yayın organlarını takip ederek sendika faaliyetlerinin anılan yayın organlarında yer almasını sağlar. Sendikanın yayın organları ile ilgili arşiv oluşturur.

m. Sendikanın tanıtımını, sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlar.

n. Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlar, Yönetim Kurulunca yetki verilmesi halinde gerçekleştirir, sonuçları hakkında rapor düzenler.

o. Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirir.

p. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlar.

r. Genel Başkan tarafından yetki verilmek kaydıyla, sendika tüzel kişiliği adına ve üyeleri temsilen açılacak davalara ilişkin olarak avukat veya avukatlara vekâlet verir, vekâlet verilen avukat veya avukatları azleder.   

s. Teşkilatlar ve üyeler tarafından genel merkeze bildirilen sorunların çözümüne ilişkin idari işlem sürecini başlatır, bu kapsamda ilgili kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları nezdinde girişimlerde bulunur.

t. Teşkilatlardan ve üyelerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

u. Toplu sözleşme müzakerelerini yürütme, toplu iş sözleşmelerinin tüm aşamalarını takip etme, uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri ve yazışmaları takip eder.

v. Toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak, sendikanın teşkilatlarının görüşlerini alır, istenmesi halinde rapor hazırlayarak genel yönetim kuruluna sunar.

 

Madde 23 – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (MALİ İŞLER) GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Başkan Yardımcısı; mali işlerle ilgili büroların amiridir. Kendisine bağlı büroların düzenli çalışmasını sağlar. Bilumum muhasebe kayıtlarından ve yazışmalarından sorumludur. Genel Başkan Yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

a. Sendikanın muhasebe işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

b. Sendikanın muhasebe ile ilgili defter ve kayıtlarını her an denetime karşı hazır bulundurur.

c. Genel Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda sendikanın taşınır ve taşınmaz mallarının yenilenmesini sağlar.

d. Genel Kurula sunulacak tahmini bütçeyi hazırlayıp, Yönetim Kurulu’na sunar.

e. Sendika gelirlerinden elde edilen, üyelik aidatını ve diğer gelirleri en geç 10 gün içinde devlete ait bir bankaya yatırıp, Genel Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

f. Yönetim kurulunun bilgisi dahilinde sendika kasasında her ay yeteri kadar nakit bulundurur.

g. Sendikalar kanunun 18 nci maddesi gereği sendika aidatlarının işverenler tarafından sendikanın banka hesabına yatırılması ve bu işlemlerle ilgili yazışmaları Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) ile birlikte yapar.

h. Yönetim Kurulu’nun, Şube Başkanları’nın ve personelin maaşlarını zamanında ödemek ve bölgelerin istihkaklarını zamanında öder.

i. Her ay muntazam olarak ücret bordrosu tanzim eder.

j. Yönetim Kurulu’nun ve kendisinin aylık yapmış olduğu harcamaları faturalarla birlikte yönetim kuruluna sunar ve muhasebeleştirir.

k. Sendika adına tahakkuk eden vergilerin ve çalışanlara ait sigorta primlerinin Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) ile birlikte zamanında ödenmesini sağlar.

l. Şube avanslarının, Yönetim Kurulu kararlarına uygun şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlar, giderlerin gözetim ve denetimini yapar.

m. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ödenmesini sağlar, demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve gerektiğinde terkininin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

n. Genel Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

o. Genel Kurul kararları doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapma hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak genel yönetim kuruluna teklif sunar.

p. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkan ile birlikte imza eder.

r. Mali mevzuat gereğince, kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak verir.

s. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur.

t. Genel Başkan Yardımcısı görev alanına giren iş ve işlemler ile Genel Yönetim Kurulunca verilen görevlerin yerine getirilmesinden, genel başkana karşı bizzat sorumludur.

 

Madde 24 – BANKALARDAN PARA ÇEKME VE HESAP AÇMA

Sendika iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere, sendika adına bankalara hesap açmaya açılan hesapları kapatmaya, bankalardan para çekmeye, EFET ve havale gönderip almaya, elektronik bankacılık sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya birinci derecede Genel Başkan’ın imzası olmak kaydıyla, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ya da Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) müştereken yetkilidir. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen tüm bankacılık işlemleri için sendika genel merkez personeline yetki verilebilir. Genel Başkan ile Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) her ay Yönetim Kurulu’na bu bilgi vermek zorundadır.

 

Madde 25 – GENEL DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel denetleme kurulu; genel kurul tarafından ve sendika ana tüzüğünün 18 nci maddesindeki niteliklere sahip olan delegeler arasından 3 asil ve 3 yedek üye olarak seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi 4 yıldır. Denetleme kurulu yapacağı ilk toplantıda aralarından 1 başkan ve 2 denetleme kurulu üyesi seçer.

Denetleme kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması halinde, boşalan yere yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. Yedek üyenin çağrılmasından sonra, genel denetleme kurulu yeniden iş bölümü yapar.

Denetleme kurulu toplantısına sadece denetleme kurulu asil üyeleri katılır.

Genel Denetleme Kurulu, 6 (altı) ayda bir olmak üzere toplanarak denetleme yapar. Kurul olağan denetleme dışında, Genel Yönetim Kurulunun isteği veya yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine toplanarak denetim yapar. Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kuruluna yönelik denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde ifa eder. Denetleme kurulu toplantılarında oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı karar kabul edilir.

Denetleme kurulu yapacağı denetimlerde sendikadan herhangi bir evrak çıkartamaz ve talepte bulunamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Genel denetleme kurulu; denetimini sendika ana tüzüğüne göre idari ve mali denetimi yapar ve sonucu genel yönetim kuruluna yazılı bir rapor halinde bildirir. Yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurula sunar.

Genel Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir.

Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimlerde, idari ve mali konularda bir usulsüzlük görürse disiplin kuruluna bir yazı ile birlikte bildirir. Gerek görürse yönetim kuruluna görevden el çektirme yetkisi vardır. Yalnız bu el çektirme disiplin kurulunun kararına bağlıdır. Gerekirse denetim kurulu sendikayı olağanüstü genel kurula götürür. Genel Denetleme Kurulunun talebi üzerine görevden el çektirilenlerin merkez genel kurulunca görevlerine iadelerine veya üyelikten ihraçlarına karar verilebilir. Görevden el çektirilenler genel kurul kararı ile aklanır ve ibra edilirse arada geçen sürenin ücret ve sosyal hakları taraflara defaten ödenir.

Denetleme kurulu sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere yaptırır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Denetleme Kurulu, genel yönetim kurulunun isteği üzerine, il ilçe temsilcilikleri ve bölge başkanlıkları ile şubelerde sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Denetim raporunu genel yönetim kuruluna sunar.

 

Madde 26 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel disiplin kurulu; genel kurul tarafından ve sendika ana tüzüğünün 18 nci maddesindeki niteliklere sahip olan delegeler arasından 3 asil ve 3 yedek üye olarak seçilir. Disiplin kurulunun görev süresi 4 yıldır. Disiplin kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında 1 başkan ve 2 disiplin kurlu üyesi seçerler. Disiplin kurulu toplantılarında oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı karar kabul edilir. Karar için disiplin kurulu ilgililerin savunmasını alır ve kararını yönetim kuruluna bildirir. Aynı durum şubeler içinde geçerlidir.

Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca sevk edilen işler ile Şube Disiplin Kurulu kararlarına itiraz eden üyelerin müracaatı üzerine inceleme ve soruşturma yaparak karar verir. Genel Yönetim Kurulunca itiraz edilen Şube Disiplin Kurulu kararlarını inceleyerek karar verir. Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayın özelliğine göre makul süre içerisinde inceleme ve soruşturmasını tamamlayarak kararını vermek zorundadır. Bu süre üç ayı geçemez.  

Genel Disiplin Kurulu, kurula sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç on beş gün içinde başkanın çağrısı üzerine, üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır.

Genel Disiplin Kurulu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Genel disiplin kurulu üyeleri, kendileri hakkında yapılan inceleme ve soruşturmaya ilişkin toplantılara katılamaz. Hakkında inceleme ve soruşturma yapılan üyenin yerine, toplantıya yedek üyelerden biri katılır. Yedek üyenin toplantıya çağrılmasına ilişkin işlemler genel yönetim kurulunca yapılır.

Genel Disiplin Kurulu, kurula intikal eden olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü araştırmayı yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Genel disiplin kurulunca, kurula intikal eden olayla ilgili üyelerin savunmasının alınması esastır. Savunma süresi yedi günden az olamaz.

Genel Disiplin Kurulu kararı, ilgililere yazılı şekilde tebliğ edilir. Genel disiplin kurulu kararları, tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşir. Genel disiplin kurulunun kararına itiraz edilmesi halinde, karar, Merkez Genel Kurulunda görüşülür. Genel kurulda, ilgiliye isteği halinde sözlü savunma hakkı verilebilir. Sendika üyeleri veya teşkilat mensuplarına verilecek cezalar, uyarı, kınama, geçici olarak görevden uzaklaştırma, kesin olarak görevden uzaklaştırma, maaş kesimi, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten çıkarmadır.

Genel disiplin kurulu, üye veya teşkilat mensupları tarafından işlenen fiil, davranış veya suç, ihracı gerektirmediği takdirde, fiil, davranış veya suçun niteliğine ve ağırlık derecesine göre; üye veya sendikanın teşkilat veya organlarında görevli olanlara uyarı, kınama, geçici olarak görevden uzaklaştırma, kesin olarak görevden uzaklaştırma, maaş kesimi, üyelikten geçici çıkarmaya dair ceza ve tedbir kararlarından birini veya ikisini birlikte verebilir.

Genel disiplin kurulu tarafından, genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulu ve şube disiplin kurulu üyeleri hakkında geçici süreyle veya kesin olarak görevden uzaklaştırma yönünde karar verilebilmesi için üyenin, sendika veya şube yönetim kurulu kararı veya genel başkanın talebi üzerine, genel disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekir.

Genel disiplin kurulu tarafından, genel kurul hariç, sendikanın merkez veya şube zorunlu organlarında görevli olanların veya üyelerin, üyelikten geçici veya kesin ihracını gerektiren hallerde, merkez genel kuruluna sunulmak üzere teklif hazırlar. Genel disiplin kurulunca verilecek maaş kesimi cezası bir (1) ila yüz seksen (180) yevmiye arası, geçici süreyle görevden uzaklaştırma cezası yüz seksen (180) güne kadar olabilir.

 

Madde 27 – BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu; Şube Başkanları, Bölge Başkanları ve Bölge Temsilcilerinden oluşur. Başkanlar Kurulu; Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Kurullara Genel Başkan başkanlık eder veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Kurul, Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Gerekirse Yönetim Kurulu olağanüstü olarak istediği an toplayabilir. Başkanlar Kurulu’nun gündemi sendika Genel Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) tarafından hazırlanır ve görüşmeler bu gündem üzerinden yapılır. Çoğunluk isterse gündeme ilave yapılır. Başkanlar Kurulunda alınan kararları genel yönetim kurulu değerlendirir ve uygular.

 

Madde 28 – SENDİKA ŞUBELERİ VE KURULUŞ ESASLARI

Şubeler; sendika genel kurulu veya genel kurulun yetki vermesi kaydıyla genel yönetim kurulu tarafından kurulur, birleştirilir veya kapatılabilir. Açılmasına karar verilen şubeler 6356 sayılı sendikalar yasasına göre kurulur ve 6 ay içerisinde müteşebbis heyet tarafından şube olağan genel kurulu yapılır. Aksi takdirde kurulan şube münfesih duruma düşer. Kurulan şubeler yapacağı ilk genel kurulda şube yönetim, denetim, disiplin kurallarının asil ve yedek üyelerini seçer.

Bir ilde birden fazla şube kurulabilir. Şubelerin görev ve sorumluluk alanları bir veya birden fazla ili kapsayabilir. Şubelerin görev ve sorumluluk alanları ile bağlanacak işyerleri ve işletmeler, genel yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Şube yönetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir.

1. Şube Başkanı

2. Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri)

3. Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Olmak üzere 3 kişiden oluşur

 

Madde 29 – ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurul’u, şubenin en yüksek karar organıdır. Şube Genel kurulu 4 yılda bir olağan olarak toplanır. Olağan genel kuruldan önce, şube yönetim kurulunun kararı şarttır. Genel Kurul; şube üye sayısı 50 den az ise mevcut üyeler ile yapılır. 50 ile 1000 arasında üye var ise 50 delege ile, 1001 ile 2000 arasında üye var ise 75 delege ile, 2001 ile 3000 arasında üye var ise 100 delege ile, 3001 ile 5000 arasında üye var ise 150 delege ile, 5001 den fazla üye var ise 200 delege yapılır. Genel kurula katılacak delegeler üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uygun ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.

Şube Genel Kurulundan 15 gün önce sendika genel merkezinin uygun göreceği vasıtalar ile genel kurul ilanı verilir. İlandan sonra bulunduğu il veya ilçenin seçim kuruluna müracaat edilir. Genel Kurul’a katılacaklara 15 gün önceden genel kurul gündemi ve raporlar verilmek zorundadır. 

Şube Genel Kurulu, şubenin faaliyette bulunduğu bölgede, Genel Yönetim Kurulunca tespit edilecek yer, gün ve saatte toplanır. Genel Yönetim Kurulu kararı ile yazılı bildirim yapılmadan, şube genel kurul toplantısı yapılamaz. Genel Yönetim Kurulunca, bildirilen yer, gün ve saat dışında yapılan şube genel kurulları geçersizdir.

Kanuna, Ana Tüzüğe, Merkez Genel Kurul kararlarına, ilgili yönetmeliğe ve Genel Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı veya usulsüz şekilde yapılan delege seçimleri, Genel Yönetim Kurulu kararı ile yenilenir.

Merkez Genel Kurulu için uygulanan toplantı usul ve esasları, Şube Genel Kurulu içinde uygulanır. Delege seçimi usul ve esasları, Genel Yönetim Kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

 

Madde 30 – ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

Şube Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki hallerde 30 gün içerisinde, Şube Yönetim Kurulunun alacağı karar gereği toplanarak yapılır.

a. Şube Yönetim Kurulu ekseriyet kararı ile,

b. Şube Denetleme Kurulunun ekseriyet kararı ile,

c. Şube Delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Şube olağanüstü Genel Kurulu toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce sendika genel merkezinin uygun göreceği vasıtalar ile ilan edilir.

Durum en az on beş gün önceden o yerin il veya ilçe seçim kuruluna bildirilir.

Olağanüstü şube Genel Kurul toplantılarında, sadece gündemde belirtilen konular görüşülür.

 

Madde 31 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Organların seçimi.

b. Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.

c. Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının ibrası.

d. Genel Merkez Genel Kuruluna üst kurul delegesi seçmek.

e. Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

f. Mevzuat veya tüzükte Şube Genel Kurulunca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.

 

Madde 32 – PROFESYONEL ÇALIŞACAK ŞUBE YÖNETİCİLERİ

a. Şube üye sayısı 1000’den fazla olursa, Şube Başkanı profesyonel olarak çalışır.

b. Şube üye sayısı 2000’den fazla olursa, Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) profesyonel olarak çalışır.

c. Şube üye sayısı 3000’den fazla olursa, Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) profesyonel olarak çalışır

 

Madde 33 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır:

a. Genel merkezden almış olduğu avansa karşılık olarak her ay muntazam olarak gelir – gider hesaplarının yapılmasını sağlamak; yapılan harcamaların belgelerini her ayın 15’ine kadar genel merkeze intikal ettirmek.

b. Genel yönetim kurulunun görevlendirmesiyle şubeye ait işyerlerinde çalışan işçiler adına Toplu-İş sözleşmesini yapmak ve uygulamak.

c. İşyerlerine temsilci ataması veya görevden alınması ile ilgili genel yönetim kuruluna teklife bulunmak.

d. İşyeri temsilcilerini toplantıya çağırmak.

e. Genel merkezin verdiği talimatları yerine getirmek.

f. Şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, şube genel kurulunu, genel yönetim kurulunun kararı ve yazılı bildirimi üzerine olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel yönetim kurulunun kararına uygun olarak, şube genel kurulunun yapılması için gerekli işlemleri yapmak, şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak.

g. Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle görüşmek veya yazışma yapmak suretiyle sonuçlandırmak. Mahallinde sonuçlandırılamayan konuları genel merkeze intikal ettirmek.

h. 6356 sayılı Kanununun 18.maddesi gereğince, toplu iş sözleşmesinden üyelik veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanacak işçilerin, sendikaya ödemesi gereken üyelik veya dayanışma aidatlarının işverenlerce kesilebilmesi için sendika üyesi işçilere ait üye listelerini işverenlere bildirmek, üyelik ve dayanışma aidatı kesintilerinin sendikanın bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılmasını, üyelik ve dayanışma aidatı kesinti listelerinin sendikaya gönderilmesini talep ve takip etmek.

i. Şubenin kullanımına tahsis edilen hizmet aracının ve demirbaş eşyanın kullanımı ve en iyi şekilde korunmasını sağlamak.

j. Öz Petrol-İş Sendikası adına gelen resmi tebligatları (Resmi kurumlardan gelen yazışmalar hariç), şubelerin tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle almamak, genel yönetim kuruluna yazılı olarak bilgi vermek.

k. Şubede tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını ve muhafazasını sağlamak.

l. Genel yönetim kurulunca yetki verilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, görüşme tutanaklarının birer örneğini en geç 7 gün içinde sendika genel merkezine göndermek, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin toplu iş sözleşmesi taslaklarını hazırlamak ve çağrı tarihinden 15 gün önce genel yönetim kurulunun onayına sunmak, genel yönetim kurulunun vereceği yetki ve onay ile ek protokol imzalamak.

m. Ana Tüzük, genel kurul kararları, genel yönetim kurulu kararları ve yönetmeliklerde düzenlenen konular dışında harcama yapmamak, borç para vermemek.

 

Madde 34 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Şube yönetim kurulu ayda bir defa toplanır. Şube başkanının yokluğunda Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri), her ikisinin yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder.

Şube yönetim kurulu toplantı nisabı, üye salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Toplantıda eşitlik halinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış olur.

Şube Yönetim Kurulu kararlarını açık oylama ile alır. Şube Yönetim Kurulu, oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde, Genel Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin yedeklerden biri ile tamamlanması için gerekli işlemleri yapar.

Şube yönetim kurulunun olağan toplantılarına, toplantı günü ve saati tebliğ edilmesine rağmen, mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan şube yönetim kurulu üyesi, şube yönetim kurulunun talebi üzerine, genel yönetim kurulunca, yazılı olarak ikaz edilir. Şube yönetim kurulu üyesi toplantıya mazeretsiz olarak yine katılmazsa, müstafi sayılır. Genel yönetim kurulunca, yerine yedek üye çağırılır.

 

Madde 35 – ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Şube başkanı, şubeyi temsil eder. Şube yönetim kurulunun ve şubede kurulacak komisyonların başkanıdır. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. Şube Başkanının yetkileri şunlardır:

a. Şube başkanı; bu ana tüzükteki şube ile ilgili görevleri yerine getirir. Yönetim kuruluna karşı birinci derecede sorumludur. Şube başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

b. Şube başkanı; temsilciler kurulunun başkanıdır.

c. Şube başkanı; şube adına ana tüzükte belirtildiği üzere, üyeleri adına mahalli basına ve mahalli TV’lere beyanatta bulunur ve açıklamalar yapar.

d. Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) ve Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ile birlikte evrakları imza ederler.

e. Şube Başkanı, lüzumu halinde genel merkez yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle fatura ve belgeye dayalı temsili gider olarak gerekli harcama yetkisine sahiptir. İlk şube yönetim kurulu toplantısında belgeleri yönetime ibraz etmek zorundadır.

f. Şube başkanı, şube adına gönderilen avansları banka hesabında bulundurmak, ihtiyaçtan fazlasını çekmemek ve çektirmemek, Kanun ve Tüzük hükümlerine, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına aykırı harcama yapmamak, tek imza ile para çekmemek, harcama belgelerini mevzuata uygun şekilde düzenlettirmek, işverenlerce şube hesabına para yatırılmasına engel olmak, para yatırıldığı takdirde, yatırılan parayı, en geç üç gün içinde genel merkez hesabına göndermek ve genel yönetim kuruluna yazılı bilgi vermek zorundadır.

g. Şube başkanı, üyelik aidatlarını elden tahsil etmemek, şubeye tahsis edilen araç ve demirbaşları en iyi şekilde muhafaza etmek ve ettirmek zorundadır.

h.  Şube başkanı, toplu sözleşme işlemlerini ve müzakerelerini genel yönetim kurulundan aldığı yetkiye dayanarak uygun şekilde takip edebilir.

i. Şube başkanı toplu iş sözleşme işlemleri ve müzakere için alınan yetkilerin düşmemesi için azami özen göstermek, şubelerin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle, şubenin üye sayısını takip etmek, üye kaybına meydan vermemek, üye sayısındaki değişiklikleri genel yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

j. Şube başkanı şube yönetim kurulunun görevlerini yerine getirirken, Kanun, Tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına uygun davranmak, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, görevini gereği gibi yapmak, bu hususta her türlü tedbiri almak zorundadır.

k. Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) ile şubenin yazışmalarını, Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) veya şube yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker.

 

Madde 36 – ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI (İDARİ, SOSYAL, EĞİTİM VE TEŞKİLATLANMA İŞLERİ) GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri), Şube Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda şube Başkanı’nın görev ve yetkilerini kullanır. Şube ile ilgili yazışmaları yapar, Şube kademelerinde çalışanların iş güvenliği ve iş emniyetini sağlar. Verilecek ücret ve sosyal hakları, terfi esasına göre yıllık ücretli izin ve benzeri hakların belirlenmesini sağlar.

 

Madde 37 – ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI (MALİ İŞLER) GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler), mali konularda tam yetkilidir. Kendisine bağlı bulunan birimlerin amiridir. Mali konularda evrakları imzalar ve 2 nci derecede imza yetkisine sahiptir. Şube ile ilgili mali konularda evrak ve kayıtları muntazam olarak tutar ve kaydını yapar. Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimlerinin kanuni müddet içinde yapılmasını sağlar.

Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) bulunmadığı zamanlarda Şube Başkan Yardımcısı (İdari, Sosyal, Eğitim ve Teşkilatlanma İşleri) görevlerini yapar ve şube genel kuruluna karşı mali sorumluluğu vardır.

 

Madde 38 – ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından tüzüğün 18 nci maddesinde belirtilen niteliğe sahip olan üye ve delegeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerini kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapar. 6356 sayılı yasa gereği dış denetim için yeminli mali müşavire gerekli denetimin yapılmasını sağlar. Ara raporunu şube başkanlığına, devre raporunu şube genel kuruluna sunar.

 

Madde 39 – ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Şube disiplin kurulu; şube genel kurulu tarafından tüzüğün 18 nci maddesine göre üye veya delegeler arasından seçilir. Seçilen disiplin kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Şube disiplin kurulu sendika disiplin kurulu ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uygun bir biçimde çalışır, 6356 ve 4857 sayılı yasaların dışına çıkamaz.

Şube Disiplin Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Sendikanın Ana Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, ihtar cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu, ihtarın dışındaki cezaları gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporu, şube başkanına ve sendika genel merkezine sunar. Şube disiplin kurulu raporlarının, genel disiplin kurulunda görüşülmesine ilişkin işlemler, genel yönetim kurulunca yapılır.

 

Madde 40 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1. Üyelerden alınacak üyelik aidatı.

2. Toplu – iş sözleşmesinde belirtilen dayanışma aidatı.

3. 6356 sayılı sendikalar kanuna göre yapılacak faaliyetler ile ilgili eğlence, konser, müsamere, tiyatro, kantin gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

4. Mal varlığı geliri, mal varlığı değerinin devir ve teslim şartlarından doğan kazançlar

5. 6356 sayılı sendikalar kanunun müsaade ettiği gelirler

6. Bağışlar

 

Madde 41 – SENDİKANIN GİDERLERİ

Sendika, amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Amaç ve faaliyetleri dışında herhangi bir bağışta bulunamaz. Genel olarak sendikanın giderleri şunlardır:

a. Toplu – iş sözleşmesi ile ilgili masraflar.

b. Grev ve lokavt halinde iken yapılan masraflar.

c. Teşkilatlanma çalışmaları için yapılan masraflar.

d. Eğitim masrafları, basın, yayın ve propaganda masrafları.

e. Kanunların müsaade ettiği giderler.

f. Üye olunan üst kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve diğer katkı payları.

 

Madde 42 – SENDİKANIN ÜYELİK AİDATI

Sendikaya üye olan her üye yürürlükteki asgari ücretin bir günlük brüt tutarını sendika aidatı olarak ücret bordrosuna kestirir.

Ancak; toplu iş sözleşmesinin uzun süre gecikmeli ve geriye etkili olarak imzalanması, gerçekleşen ücret artışları dikkate alınarak, her türlü ücretli izin halleri hariç bir takvim ayı içinde 15 gün veya daha az ücret tahakkuklarında, haftalık, parça başı, kısa süreli çalışma, elden aidat ödeme ve bunun gibi konularda genel yönetim kurulunca birinci paragrafta anılan miktardan daha az aidat alınmasına veya belirli süre aidat alınmamasına karar verilebilir.

Aidat kesilmesi esas hakkında 6356 sayılı kanunun 18 nci maddesi uygulanır.

 

Madde 43 – SENDİKACA TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Sendika; üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir ve gelirlere ilişkin kayıt ve defterleri tutmak zorundadır. Tutulan bu defter ve kayıtlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.

Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Defterlerde kayıtlar arasında boş satır ve sayfa bırakılamaz ve atlanamaz. Yapılan yanlışlıklar okunacak biçimde üstü çizilmek, üst ya da yan tarafına doğrusu yazılmak ve onaylanmak suretiyle düzeltilir. Defterlere geçirilen kayıtlar kazınamaz ve okunamaz hale getirilemez.

Muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıklar muhasebe kurallarına uygun olarak düzeltilir.

Sendika için hesap dönemi takvim yılıdır.

Sendika bütün defter ve belgeler ile bunların dayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurur ve ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on yıl süreyle saklar.

Sendika gelirlerini makbuz karşılığında tahsil etmesi esastır. Makbuzlara sıra numarası, sendikanın açık unvanı, tahsil olunan paranın miktarıyla dayanağı, parayı veren ve tahsil edenin kimlik bilgileri yazılır. Bir nüshası makbuz cildinde kalmak üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. Doğrudan sendika kasasına veya banka hesaplarına yapılan ödemelerde kasa fişi veya banka dekontu yeterlidir.

Madde 44 – ŞUBE AVANSLARI

Genel merkez almış olduğu yönetim kurulu kararı ile şubelere verilecek avansları tespit eder. Her ayın 20 sine kadar avanslar, şubelerin banka hesaplarına intikal ettirilir. Şube Başkanı ile Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler) avansı müştereken (çift imza ile) çeker.

Şube yaptığı harcamaların faturalarını bir sonraki ayın en geç 5’ine kadar genel merkez muhasebesine intikal ettirmek zorundadır. Şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri, herhangi bir işyerinden aidat tahsil edemez.

 

Madde 45 – MAL BİLDİRİMİ

Sendika ve şube asıl yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri ve yedek yönetim kurulu ile yedek denetleme kurulu üyeleri asıl üye olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren iki ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak doldurulacak mal varlığı beyanını, özlük dosyasına konulmak üzere, genel yönetim kuruluna vermek zorundadır.

Mal bildiriminde bulunan kişiler, görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Sendika ve şubelerinin yönetim kurulu üyeleri, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır bulunmak üzere, ek mal bildirimi vermek zorundadır

 

Madde 46 – MAL İKTİSABI

Sendika yönetim kurulu, sendikaya menkul, gayrimenkul ve mal iktisap etmeye, demirbaş almaya, gerektiğinde satmaya yetkilidir. Bu uygulama genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilen yetki ile mümkün olur.

 

Madde 47 – YASAK FAALİYETLER

Sendika T.C. Anayasası’nın 14 ncü maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyeceği gibi yönetim ve işleyişi anayasada belirtilen Cumhuriyetin ilkelerine aykırı olamaz, siyasi amaç güdemez, siyasi partilerle ortak hareket edemez, ticaretle uğraşamaz, sendika ve şubeleri kendi amaçlarının dışında toplantı yapamaz. Elde ettiği geliri, üyeleri ve mensupları arasında dağıtamaz. Herhangi bir kurum ve kuruluştan yardım ve bağış alamaz.

 

 Madde 48 – GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ

a. Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenekler, ikramiye, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit edilir.

b. Sendika hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek ücretler, gündelik ve yolluklar tavanı da genel kurul tarafından tespit edilir.

c. Sendika ve sendika şubelerinde çalışanların iş akitlerini yapmaya, feshine ve bunlara ödenecek ücret ve yolluklar, tazminatlar ile diğer sosyal hakların tespiti konusunda genel yönetim kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve genel kurula sunulacak raporlarda gösterilir. Toplu – İş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

d. Sendika ve sendika şubesi profesyonel yönetim kurulları, başkan ve üyeleri yılda 30 günlük ücretli izin hakkına sahiptirler.

e. Yönetici ve personel için yemek veya yemek yardımı verilir. Ayrıca sendika personellerine dini bayramlarda genel kurulca belirlenecek tutarda bayram ikramiyesi verilir.

f. Görevli sendikal çalışmalar esnasında meydana gelebilecek ölümcül, yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarında tazminatlar öncelikle sigorta şirketleri tarafından karşılanır, karşılanmayan zorunlu masraflar sendika tarafından (alkol ve uyuşturucu kullanımı tespiti hariç) karşılanır.

g. Profesyonel ve amatör statüdeki Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerine dönem sonunda görev yaptıkları süre kadar peşinen hizmet ikramiyesi ödenir. Vefat, emeklilik, malullük ve görevden ayrılma hallerinde ise görevden ayrıldıkları tarihte ödenir. Hizmet ikramiyesinin hesabında yürürlükteki son kıdem tazminatı tavan miktarı net olarak esas alınır. Vergiler sendikaca karşılanır.

h. Sendika ve sendika şubeleri; personel, uzman ve müşavir çalıştırdıkları takdirde 4857 sayılı yasasının ilgili maddesi gereğince tazminat öder.

 

Madde 49 – YOLLUK, HARCAMALAR ÜCRET KAYIPLARI

Sendika genel merkez ve sendika şubelerinde çalışan personele konaklama, yol, yemek masrafları hariç ülke içinde ve dışında sendika adına yapacakları seyahatlere istinaden alacakları günlük harcırah genel kurulca belirlenir ödenir.

Sendika Merkez Genel Kurulu toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol yemek ve konaklama masrafları ile varsa ücret kayıpları sendika tarafından ödenir.

Sendikanın veya şubelerin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarında görevli üyelerin sendika bilgisi dahilinde gerek sendika gerekse üye olunan üst kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılmaları nedeniyle yol, yemek ve konaklama masrafları ile varsa ücret kayıpları sendika tarafından ödenir.

Sendika bilgisi dahilinde gerek sendika gerekse üye olunan üst kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara görevli olarak katılan üye ve temsilcilerin yol, yemek ve konaklama masrafları ile varsa ücret kayıpları sendika tarafından ödenir.

 

Madde 50 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sendika ana tüzüğünde yapılacak değişikliklerde karar nisabı; üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

Sendika tüzük değişikliğini ilgili mercilere ve bir üst kuruluşa bildirmek zorundadır.

 

Madde 51 – FESİH VE TASFİYE

Sendikanın fesih kararını olağan ve olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir. Sendikanın feshi halinde sahip olduğu mameleki HAK-İŞ Konfederasyonu’na devredilir.

 

Madde 52 – ADLİ TAKİBATA UĞRAMA

Sendika ve sendika şubesi yöneticilerinden bir veya birkaçının (Anayasa ve sendikalar kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya mahkum olması halinde, yönetim kurulunca gerekli tedbirler alınır.

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde sendika yönetim kurulu, sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon varsa gerekli tedbirleri alır. Herhangi bir kuruluşa üye değilse iş mahkemeleri kararına uyar.

 

Madde 53 – ANA TÜZÜKTE BULUNMAYAN MADDELER

İş bu ana tüzükteki açıklık bulunmayan maddeler hakkında ilgili mevzuatla beraber 6356 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 54 – SENDİKANIN KURUCULARI

a. Sendikanın kurucularının tamamı T.C. tabiiyetindedir.

b.Kurucular;

Adı - Soyadı

Baba Adı

D. Yeri - Tarihi

Mesleği

İkametgah

Tekin KÜÇÜKALİ

Enver

Ağrı-1945

İşçi

Hilmi Paşa Cad. Seçkin Apt.No:33-14 Kozyatağı – Kadıköy – İST

Erdoğan GELMİŞ

Mehmet

Kocaeli-1965

İşçi

Köşklü Çeşme Mh. Emlak Bank Blokları  150 / 3 Blok Kat:7 Daire 16 - Gebze

Mehmet KARA

Celal

Amasya-1969

İşçi

Güzeller Mah. Gençlik Cd. 952/2 Sok. No:9 Daire:2 – Gebze

Sevinç SANCAR

Saffet

Kocaeli-1966

İşçi

Güzeller Mah. 926 Sok. No:24 - Gebze

Kamil ERGÜN

Zekai

Kocaeli-1967

İşçi

Mustafa Paşa Mah. 711 Sok. No:23 - Gebze

İsa YENİDÜNYA

İhsan

Ordu-1967

İşçi

Namık Kemal Mah. 9.Cad. No:115 Esenler- İST.

Ahmet YEL

Halil

Çorum-1977

İşçi

Oruç Reis Mah. Barbaros Cd. 556. Sok. No:29 Esenler - İST.

 

 

Madde – 55 BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER

Merkez Genel Kurulu hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilen, başka bir göreve seçilemez, Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve genel denetleme kurulu üyeliğine seçilen şube başkanları ve yöneticileri iki görevden birini tercih etmek zorundadır.

Şube Genel Kurulu hariç, şube zorunlu organlarından birine seçilen başka bir göreve seçilemez.

Yukarıda belirtilen görevlere seçilenler, ikinci göreve seçildikleri tarihi takip eden yedi gün içinde iki görevden birini tercih ettiklerini, sendika Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmedik zorundadır. Aksi takdirde, ikinci seçildikleri görevleri sona ermiş sayılır. Ancak, Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen şube başkanlarının, şubedeki görevlerini devir edebilmeleri amacıyla, Genel Yönetim Kurulu kararı ile altı aya kadar süre tanınabilir.

 

Madde – 56 YÜRÜRLÜK TARİHİ

Ana Tüzüğün, Öz Petrol -İş Sendikasının 11 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda değiştirilen tüm maddeleri, Olağan Genel Kurul tarafından, kabul edildiği andan itibaren derhal yürürlüğe girer ve uygulanır.

Ana Tüzüğün madde numaralarını, maddelerin sıralamasını tespit etmek ve maddeleri kendi içinde numaralandırmak, yazım hatalarını düzeltmek üzere, genel yönetim kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

Hasan GÜRCAN                                                                 Hakan KARAMAN             

Genel Başkan Yardımcısı                                                   Genel Başkan Yardımcısı

 

 

Uğur EVKURAN                                                                  Kudret ÖRGEL

Genel Başkan Yardımcısı                                                    Genel Başkan