ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI

ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASIPetrol Kimya Lastik Plastik İşçileri Sendikası

ASGARİ ÜCRET BASIN AÇIKLAMASI


 2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde
    ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde
    başlamaktadır. Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli
    çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir
    kayıplarına yol açtı.  Nitekim devletin resmi kurumu tarafından
    açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları
    payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir. 2021 yılında geçerli
    olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı
    dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit
    edilmesi ortak düşüncemizdir.

    Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına
    göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir
    ücrettir. Asgari ücret, çalışanların yaşama ve çalışma şartlarının
    düzenlenmesine yönelik önemli uygulamalardan birisidir.  Asgari ücret ve
    civarında çalışan milyonlarca işçinin olduğu ülkemizde, belirlenecek
    asgari ücret rakamı sadece asgari ücretli çalışanları değil, işsizlik
    ödeneği, kısa çalışma ödeneği vb. ödemeleri alan hak sahiplerini de
    doğrudan etkilemektedir.

    Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası’nın girişinde, “işçinin ve
    ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli
    bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete
    sahip olması gerekir” ifadesine yer verilmiştir.

    Üç İşçi Konfederasyonu “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret”
    belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır.

    Anayasamız devlete “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret
    elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli
    tedbirleri alma” görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde
    “çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde
    bulundurulur” denilmektedir.

    Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte
    insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi
    müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus,
    çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar,
    yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur ve “ülkenin
    içinde bulunduğu ekonomik durum” gerekçesiyle asgari ücretin düşük
    belirlenmesi kabul edilemez. Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret
    politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır.
    Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi çoğu ülkenin gerisindedir.

    Bugün ücretliler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri
    bulunmaktadır. Ücretli çalışanların eline geçen ücret vergi nedeniyle
    ilerleyen aylarda düşmektedir. Asgari ücret alan işçiler bile yılın son
    aylarında daha düşük ücret almaktadır. Asgari ücret kadar bir gelirin
    ücretli çalışanlar için vergi dışı bırakılması yönünde tüm sosyal
    taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen -şimdiye kadar-
    herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. İşverenin sosyal güvenlik primi
    düşürülmesine rağmen işçilerin sosyal güvenlik primi muhafaza
    edilmiştir.

    İşçi temsilcileri, “insan onuruna yakışır” bir düzeyde asgari ücret
    belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması
    gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle savunmaktadır:

    •   Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan “geçim şartları”
    yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına
    göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık
    onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. İçinde yaşadığımız
    salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları da dikkate
    alınmalıdır.
    •   Asgari ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak
    açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb.
    kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari
    ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.
    •   Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır.
    Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari
    ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10
    olmalıdır.
    •   Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek
    olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem,
    işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız
    olarak ele alınmalıdır.
    •   Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak
    kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.
    •   Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük
    aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

    Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da
    dikkate alarak;

    •   İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğin benzeri işçilere de
    verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak
    şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.
    •   Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan
    ödemelerin (kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik
    sigortası) alt sınırı asgari ücret olmalıdır. Pandemide iş ve gelir
    kaybı olan işçilere asgari ücret düzeyinden az olmayan bir nakdi gelir
    desteği verilmelidir. Bu destek kayıtsız çalışan işçiler için bütçeden
    karşılanmalıdır.
    •   “Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için
    uygulamaya konulmalıdır.
    •   Sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için asgari ücret teşviki
    uygulanmalıdır.

    Konfederasyonlarımız, ortak çalışma ilkelerine uygun olarak, ortaya
    çıkan görüşleri paylaşmaya devam edeceklerdir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


    Ergün ATALAY                  Mahmut ARSLAN        Arzu ÇERKEZOĞLU
    TÜRK-İŞ Genel Başkanı      HAK-İŞ Genel Başkanı   DİSK Genel Başkanı